ZAPIS.KIfr Jacinctus eodem anno. fr Augustinus eodem anno. fr Thomas eodeIll anno, omnes lIlortui. fr Lucas. Tego roku 1542 mór srożył się w Poznaniu, według Łukaszewicza od ś. Jana do ś. Andrzeja. Z powyższej zapiski wynika, że rozpoczął się wczesną wiosną. Czy wymienieni bracia zmarli jednego dnia, jak zapisano, można wątpić. 28 p fr Dominicus filius huius conuentusa. D. 1615.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

29 er Joannes Mayk conuentus Leopoliensis 16(?).

K 2v I{ w i e c i c 11 11 fr Lucas nouitius (r,eszta nieczytelna, odcyfrować lIlogł'em tylko) 1552 i post rC'ceptionem. 13 fr Christofus cantor 1553.

15 fr Gregorius sacerdos jubilarius a 1531.

16 fr Thadeus COlluersus huius conuelltus ,a 1601.

21 fr Jacintus subdiaconus.

22 fr Zacharias filius huius .conuentus 1615.

24 pr fr Mathias PraemisUeusis filius huius conueutus 1615.

27 r pr fr Albel'tus Sekowski s th mgr prior prouincialis H,pgni Poloniac digllissimus 1609.

Sękowski Wojciech prowincjałem wybrany na kapitule płockiej 1599. Wyboru ni,c zatwierdziła kapituła .generalna "' Neapolu 1(300, za to Klemens VIII dał mu nominację. Prowincję ciągle zakłócały walki o wyodrębnielli,c konwentów ruskich w odręhną prowincję, co Sękowski powstrzymał. \Vedług nakazu g,enerała, S. miał przeprowadzić reform konwentu poznańskiego i ",ogóle zaznaczył się jako znamienity prowincjał doby r,estauracji potrydenckiej. Zgon jego podawany hądź na r. 1609, bądź na r. 163fi, Kalendarz niniejszy pozwala ustalić na 27 kwietnia 1€09. Nekrolog krakowski podaje 28. IV. 1609. (Zeisshcrg 147). 29 Theophilus sacrista conuentu<; Posnaniensis 1588.

I{ 3 M aj 2 obijt fr Sigismundus cantor conuentu<; PosnanIeu:,:is in vigilia Invencionis s Crucis a. D. 15.. . 5 fr Johannes sacerdos de, conuentu Poznaniensi cognominc Fabri et 1..10catur eonsuetudine, Jankij (?) 1539.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry