KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

20 obij t fe!iciter p fI' Martinus \Vladauius et mgr fi1ius conuentu'3 Posnaniensis a. D. 1613. 22 fI' Fi1ippus diaconus 1533, eodem die p fI' Cyprianus filius ac terminarius huius 'conuentus a. D. 16??

K 2 M a r z e c 4 A. D. 15.18 obijt pr et fr Vincenf"ius iubilarius fiHus conuentus 5 A. D. 1584 obijt fr J oannes zakl'ista fi (lius) . . , 8 A. D. 1582 obijt fr r. p. Valerianus s th bac non sine magno merore totius prouinciae Polollae et hic al1te' maius altar e sepultus. Oretur pro eo. 9 ob'ijt fI' Stanislaus iuldlarius 1542 (l).

12 obijt fI' Al,exius Cethkowius (?) sacerdos pmeuicator con ventualis 151? 13 Qbijt fr Jacobus Hilarius sacerdos filius conuentus.

15 ()bijt fI' Jacobus conuersus filius cnuuentus termiuarius.

17 fr Bened'ictus iubilarius conuentuaJis.

18 fr Thomas lector 1529 19 fI' provincialis Llldolphus s th prof.essor celeberrimu'3 ac doctissimus. Barącz nazywa gQ Rudolfem i twierdzi, że był Niemcem (I 223). Wybrany 1518 urzędował mniej niż rok. Dzięki pomocy Jadwigi Pileckiej mógł zbudow.a,ć bibljotel;:ę konwelltu l;:rakowskiego. Dane te należy popraw1ić i uzupełnić. W Krakowie 1'.1514 jest regensem studjum. Wybrany na kapitule w Sieradzu roku 1517 rządził półtora roku. Podjął starania Q kanonizację ś. Jacka r. 1517. BZQwski w PrQpago 46 powiada, że krótko prz,ed śmiercią .odbył pielgrzymkę do Jerozolimy, co - mn'iemamy - trzeba położyć na czas przed prowillcjalstwem. Datę zgonu li tegoż, 20 marca, możemy poprawić na 19, dzięki naszemu Kalendarzowi oraz identycznej zapiski Nekrologu IwowskiegQ (MPH IV 895, V 546, KmP, BZQvius Propago 46. NowQwieyski Phoenix etc. 37/8, 152, rk. Os 653 k, 50, 53 v, 69 v. Zeissberg 144 ma datę 20. II. 1519). 21 fr Marinus predicator pomeridianus.

22 fr Modestus conuersus filius huius conuentus.

r. pr Hyacinthus s th bac fiIius huius oonuentus 1612. 23 fr Ipolitus obijt 1542.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry