ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

14 obijt ft, Nicolansa. D. 1534.

17 obij t fr Gregorius peritissimus organarius iubParil1s a.

D. 1546.

Poniżej zatarty napis.

25 obijt fI' ,pl' Vincentius (imię zIe czytelne).

29 obijt r. pr fr Felix Syradiensis s th mgr prior provincialis Poloniap a lIj07 FeIiI{s \Vierzhno z Sieradza, dr Pisma. Ś., przez lat 11 kaznodzieja ko:':;ri.nla marjaddego w Krakowie. Slynął jako polemista przeciw nowowiercom. R. 1577 był w Krakowie przeorem i definitm'PlTI kapituły lwowskiej. Został wybrany prowincjałem 1J8(j r. na kapitule łowickiej, który to wyhór potwicrdzały uas1ępBe, aż do piot!"kowskiej w r()ku 159G, Wówczas ko Tl\VP n t y ruskie zapraghęły utW{)l"zyć odręlmą prowincję, przeÓw czemu Feliks wystąpił i zarządził l11()dlitwy w prowincji, antyfonę: S a l '\ a n o s. i\loże w zwią,zku z tą, sprawą złoży l godno.;ć, JJO na, najhliższej kapitule L!)Ił roku w Płoclul już nie jest prowincjałem lecz definitorem. ])00 znaBej daty zgonu możemy teraz dziei} dodać. \Vielką ilo:':;ć książek z jego proweu'iencjlJ, 'widzieliśmy w Bib\. S('mill. Duchown. w \Vłocławku. (Barącz, Rys dziejów Zakonu kazn()dziejski,ego w Polsce, Lwó" n, 18(H, 1;)3, Bzoviu<; A Propago s H'acinthi 74. rk. Os fi32, 91, 49-79, 186). K l v L u t Y 3 fI' Albertus de Secyncye prouincialis.

\Vojciech z Siecienia. nauki pobierał w Krakowie l". 1453.

1478 z kapHuły lubeh:.łdej został prow'iuejatem, urząd ten sprawował dowodnie w latach 1487-93. 1487 glosi krucjatę \V Gc1aIlsku. 1489 jest komisarzem papieskim luurjaty na wschodnią i średnią Europę. i\fiał zostać biskupem Kaffy czyli Teodozji, ale to za.pewne nie doszło do skutku. Umarł r. 1502.

Nekrolog krakowskich Dominikanów po.da}e dzienną datę zgonu.

(Barącz I 211, II 53. Czaplewski P., Tytularny episkopat w Polsce średniowiecznej Pm:nall 1915, 66-8. Zleissberg H., Kleillere GeschichtsqueUen PoIens im Mittelalter Wien 1877, 141).

7 fr Laureutius huiwo conuentus fiIius. 1594.

10 II fr Stanislaus, vicarius Srzedeusis a, D. 1541.

12 1613 fI' Raphael, fiIius conuentus Posnanicns'is Glogouiae.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry