ZAPISKI.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

1. K a l e n d a l' z D o 111 i n i k a n ó w P () z n a ń s k i c h.

DziQki uprzejmości ks. kanonika Formanowicza z Gniezna, mogłem wśród innych materja.łów rękop'iśmiennych przebogatego i doskonale utrzymanego Archiwum Kapitulnego w Gnieźnie znaleść Kalendarz Dominikanów poznai1słdch z początku w. XVI. Kalendarz ten liczy kart nieliczbowanych sześć in 4°, a jest ułożony przez \Yincentego podprzoorzego konwentu, zakoi1czony 28 lipca r. 1509. x[iejscowość spisania nie jest oznaczona, z kontekstu wynika, że dotyczy Poznania i o poznail",kim konwencie względnie jego zgrQmac1zeniu najczęściej mo.

wa. Kal,endarz ten ma niemalą wagI.' dla dziejów nietylko pozrmńskich DomiIJikanów, ale wogóle dla calej prowincji polski,ej, podaje bowiem dokładne daty zgonu braci konwentu i niektórych znakomit-ch całej pl'O\Yincji. Dat' te- dopisywano do gotowego już kalendarza w dniach przypadajł1cyeIJ; najweześniej sza jest r. 1519, najpóżniejsza -- r. lUlU. Poniżej podajemy te daty w porządl{u kalendarzowym. Co do ukłauu graficznego kalendarza, to każda strona obejmuj,e jeden miesiąc, tak że na sześciu kartach za,wiera się dwanaście miesięcy. Rękopis zeszłego roku 1934, kiedyśmy go badali, nie posiadał sygnatury Daty kalendarza ułożono spo&ohem rzymsłdm. Kalen dae, Nonae, Idus, które rozwiązujemy 1)

K l S t Y c z e Ii fi ohijt fr. Albcrtus In fest o s Gregorii Nazianzeni (11 V). 8 obijt II' Andreas Cencius.

9 obijt fr St,ephanm a. D. 1529.

1) Skrócenia: l\IPH = M.o'Boumenta Poloniae Historica I-VI, Lwów 1864 ;;q. Os = Bib!. Ossolińeldch. KmP I, II = Kronika mIasta Poznania. X. Kantak, Przy-czynki do dziejów Dominikanów poznaflskich 1927, nr. 4 i Dalsze przyczynki do dziejów Dom. pozn. 19CO, nr. 4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry