KRONIKA MIASTA POZNANIAw Łobżenicy 72). 'W roku 1860 zjawia się artykul, pełen oburze. nia na wciskanie się żywiołu niemi,eckiego do instytucyj rdzennie polskich d katolickich, z okazji wejścia w skład członków szpitala polskiego w Gnieźnie hurmistrza, tamt,ejszego, Niemca, wyznania ewangelickiego 73). nównież Gazeta \V. l{i<.'stwa Poznańskiego występuje w roku 1(j2 przeciw ,e'1lligracj;i P.olaków 7, \V. Księstwa do Królestwa Polskiego i na Litwę, twierdząc, że opróżniane miejsca zajmują Niemcy, którz' wnet sobie ten kraj przywłaszczą 7). ,,- roku 1803, kiedy ster po1ityki pruskiej dzierżył w swej ręf'(" Bismarck, który prz.ez dyrf'ktora policji poznańskiej potajemnie ,,,spierał powstanie styczniowe, hy późni,ej w stosownej chwili dowieść Hosji, jak cenną jest dla ni,ej prz'jaźń pruska w "alce z Polal\allli, toler{)wal t,e,m Samf'lll krytynmf\ ustosunkowallie się Gazety \V. Księstwa Poznallskiego względem polityki rosyjskiej, a przyjaźne względnem powstania. \Vidocznem jest zatem, że Gazeta \V. Księstwa Poznańsłdego 7 czasów redal\cji Kamieńskiego zyskała na ,vartości przez żywze intf'resowanie się aktualnemi kWf'stjami społecznemi. jednak zaw"ze t. j. przez cały czas s,vego istnienia była sła.hą, ledwip wClgetująeą roślinką, która, 7 chwilą ukazania "ię na widowni poJityki pruskiej Bismarcka, zaciętego wroga polskości, nie mia.ła racji bytu, jaka polski organ rządu pruskiego, to też z dniem 30 czerwca 1865 r. zakończył.a swój żywot suchotniczy, pozo<:ta wiając na terenie Księstwa godniejszego O'd siebi.e' obrońcę polskośl"i w postaci Dziennika PoznaiJskie<go. Pow"tal on dnia l styczllia 11'49 r., w chwili, gdy po objęeiu rzą.dów przez księcia pruskiego Fryrteryka 'ViIhelma jako regenta, upadł reakcyjny gahhwt ManteuffIa, a zamiallowallo tzw. ministerstwO' l.iJ)('.ralnej PI>Y pod księciem Hohenzollernem. kiedy nastała i dla 'V. J{sięstwa PoznańsJdego możność swohodniejszego

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

72) Tamże, r. 1853, nr. 183.

73) Tamże, r. 1860, nr. 24.

7» Tamżf', 1'. 1G2, nr. 10.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry