KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

za inlcjatywą hr. Augusta Cieszkowskiego Liga Polska 53), mając.a na celu wsz,echstronną. pracę na polu narO(IOwClll. \V r. 18.1.!1 zawiązało się w Poznaniu Towarzystwo Kasy Ozczdności i \Vzajemuej Pomocy M). Dal,ej kronika miejscowa podaje wiadomości o wylewie \Visły i powodzi w dniu 26 lutego 1850 1'.55), o projekcie założenia .oświetlenia gazowego w roku 1851 56 ), o szerzącej się chol,erz,e w Poznaniu i na prowincji w r. 1852 57 ), o założeniu nowego Towarzystwa Ziemstwa Kredytowego w 1'0, ku 1853 5B ), poznailsłdego Towarzystwa Przyjaciół auk 59) i Szkoly R'0lniczej w Wielowsi w r. 1857 6 °), dalej o zalożeniu Kasy Oszczędności 6 !) i Towarzystwa agronomiczneg0 62 ) w Gnieźnie w r. 1859, \\Te'3zcie o założm1iu polskiego Centralnego Towarzystwa Rolniczego 63) i takiegoż' samego prz,ez Niemców 8) w Poznaniu w r. 1861, oraz Towarzytwa Pożyczkowego dla przemysłowców kośc'iańsłdch w tymże samym roku 65). Oprócz powyższych wiadomości kronika mi,ejscowa ohcjmujo joszcLe wiele innych np. sprawozdania z posiedz,eń Ligi Polsłdej, reprezentantów miasta Poznania, Izby Handl'0wej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Ziemstwa Kredytowego, l{omitetu .opiekującego się domem sierót w Poznaniu, prowincjonalnych kól,ek rolniczych i sesyj sejmowych, wiadomości Q przedstawi,eniach teatralnych i koncertach, o balach i jubileuszach, o pożara,ch i zabójstwach, o odpustach i jarmarlmch, wreszeio

53) Gazeta. 'V. I{sięstwa Pozn., r. 1848-1850.

M) Tamże, r. 1849, nr. 34.

55) Tamże, r. 1850, nr. 5().-52.

5") Tamże, r. 1851, nr. 125.

57) Tamże, r. 1852, nr. 183 - cholera ukazała si \V KsistwiC' poraz czwarty; uprzednio była już w roku 1831, 18:7, 18:18. 5B) Tamże, r. 1853, nr. 66.

59) Tamże, r. 1837, nr. 54 i Il.

60) Tamże, r. 1857, nr. 20.

61) Tamże, r. 1859, nr. 24.

82) Tamże, nr. 13.

83) Tamżc, 1'. 1861. nr. 8.

6) Tamże, nr. 24.

65) Tamżc, nr. 20i.

wiadomości z p.oiedze[l sądu przy:-:;ięgly ch o różnych proc(':,:ach. Te ostatnie są bardzo czstem zjawiskiem .owego czasu, gdyż rząu pruski z blahych nieraz powodów ohwinial duchownych i innych obywateli Księstwa o udzial w życiu narodowo-reUgijnem i wytaczał im procesy, mianowicie w r. 18M) rząd pruski wytoczył proces ks. Prusinowskiemu za to, że miał on. jako reL!akt{Jr Wielkopolanina, rozsiewać o rządzie pruskim fałszywe wieści 86).

'V roku 1862 wytoczono proces Napoleonowi l{amie)l"kicmu, redaktoroOwi omawianej Gazety, za to, że sprzedawal w S\\'ojf'j }<siQgarni wy.;;złe j.cgo nakladem i drukiem pii'Jni 1',e!iiJnonarodowe, skonfiskowane później przez polick. Oska)'i;ony ł.;ronił siebie tak dohrze, że na mocy wyroku uwolniono gd od kary, a policji nakazano zwrot owych 8konfi:;:kowanych pipni. l\astt.'Pllie j,edllal{ skutkiem apelacji. założoucj pn.cz pl'Okul'atora, skazano Kamieilskiego w drugiej instancji na za-plal'enie kary l}ięciu talarów i kosztów sQdowych .oraz nakarano mu zn:iszczyć owe pieśni 87). Takich i tym podobnych Pl"O('P:-,Ów spotTka si w Gazecie eały sz{\reg. Artykuły nad'3ylane do redakcji zjawiajQ. siQ zwykl,e "/ olm7.ji jakiejś .aktualnej kwestji. I tak \V roku 1849 zjawia siQ artykuł o mającej siQ odbyć scsj-i sejmu prowin('jonahwgo, dajęc wskazówld jego posłorn, by nie rozpraszali si(' na poszł'z,ególu(' part je, tylko utw.orzyli jedną skonsolidowauą, zapomocą ktÓrej mogliby osiQgnąć swoje zami3ry, inacz,ej pra.ca ich c-kaź t . sit: daremną 68). Dalej ukazują się artykuły- o odbytych koncertach i prziCc1stawieniach teatralnych, o stanie dróg w \V. I{o..:il.'stwip Poznm1skiem bA), .o różnych stow.arzyszeniach i zakładach np.

o Towarz\"stwie agronomicznem Średzko-'Vrzcsiilskiem 7") oraz o zakładzie sióstr rniIosierdz'ia w Gnieźnie 71) lub o melmi<"y

66) Gazeta \V. Ks. Pozn., l". 1819, nr. ZZi67) TWllźe, r. L8G2, nr. 22G.

68) Tamże, r. 18i9, nr. 84.

69) Tamże, 1'. 18;)5, nr. 80, 81, Si.

70) Tamże, nr. 111.

71) Ta][]:le, ur. 184.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry