KRONIKA MIASTA POZNANIAjak księgarnia Żupańskiego, była poważnem ogniskiem życia narodowego, lit,erackiego i naukowego ówczesnej Polski. Kamiellsłd od 1 lipca 1846 r. objął redakcję Ga,zety Wielkiego Księstwa Poznańskiego, kt6rą jaJw ostatni redaktor pochował roku 1865. Była to praca mozolna i niewdzięczna, bowiem nie mając 00 nakładcy żaduego na ws.pólpracowników funduszu, prócz skromnego dla siebie wynagrodzenia, musiał codziennie cały numer obmyślać i napisać oraz liczyć się przy,tern z drażliwością. rządu i Rosenstioela. Rzadko tylko znalazł się jakiś ochotnik między publicznością., któryby zasilał Gazetę swoimi artykułami jak np. Stanisław Koźmian, nadsylający bezimienn'ie na prośbę Kamieńsłdego przez cały rok 1857 swe ciekaw,e i dowcipne "Listy z nad Orli". Trudne swoje połorlenie wyjaśnia redaktor w opowiedZIi 52) na żądani,e czytelników, domagających się świ,e,ższych i obszerniejszych wiadomości. I{amieńsłd tłumaczy się, że podaj,e je () jeden lub dwa dni później niż gaze,ty niemieckie, z który,ch każdą wiadomość musi sam tłumaczyć na jzyk polski, gdyż fundusz,e redakcji są zbyt szczupłe, by mógł dobrać sobie jakiegoś współpracownika, motywując to skromną liczbą czyt1elników. Fakt zaś ten, rle ka.żdą wiadomość treści po.litycznej musi czerrpać z obcych gazd, tłumaczy tem, ż,e pobkie czasopisma, surowo. cenzurowane przez władze, podają bardzo mało tych wiadomości. Mimo ty,ch wi,elu trudności i ograniczeil Gazeta W. I{sięstwa Poznańskiego była w .tem dogodnem polożeniu, rl6 do roku 1848 nie miała ż.adnego współz,awodnika w dziedzinie czasopism politycznych skutkiem swej protekcji u władz rządowych. Dopiel'O w roku 1848 ukazało się kilka niezależnych czasopism polityc.znych, jak Gazeta Polska, \Vielkopolanin i Wiarus, a nie£0 późni,ej Dziennik Polski i Goniec Polsłd, któfie wprawdzie t.ylko. na krótki czas usunęły nieco w cień Gazetę \V. Księstwa P oznańsłd ego, zo.stającą znowu od roku 1851 bez konkurencji.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

W roku 1848 pod wpływem hasel wolnościowych Gaz,e,ta W. Księstwa Poznańskiego wyzwala się z pęt cenzury i ukazuj.e swe oblicze narodowe. Z początku w imię głoszonej wówc,zasfi2) Gazeta W. Księstwa Poznańskiego, r. 1848, nr. 66zasady hraterstwa ludów Gazeta .sympatyzuj,e z narodowością. nimniecką, odnosi ,się z cal,em uznaniem d.o misji pacyfikacyjnej WiIIisena, spodziClwając się daleko idących swobód ze strony rządu pruski,eg'O. Później jednak skoro generałowie pruscy zerwali k<Hl\vclIcjQ jaroslawiecką, atakując obozy polskie, Gazeta z całą surowością P.otępia met'Odę pruską, a staje w .obronie pokrzywdzonej narodowości pol,skiej, .opisują,c bestjalskie postępowani,e żołnierzy pruskich z ludnością. polską.. Za czasów redakcji Kamieńskie>g'o Gazeta W. Ks. P.oznańskieg.o zmienia znowu swój uklad treści. Mianowicie znikają. artyłmly naczelne i fełj,etony, w mi,ejsce których codzienr!ie zjawiają się wiadQmości rozmaite, często literacki,e, rzadziej handlowe. Te ostatnie podają kurs gi-eldy zbożowej poznailskiej, berliTlskiej Ij, .szczecińskiej. Wiadomości literadde zawim.a.ją wykaz wydawnictw nowych i wiadomości IHerackich, zacz,erpniętych z różnych czasopism polskich, warszawskich 'i lwowskich .oraz nowe wydawnict.wa książek i ich ogółną treść. \V 1'00ku 1849 zjawia się po raz pierwszy kronika 'Osobista, donosząca glównie o przef;iedlpn'iach i nominacjach urzędniczych. W r.oku następnym wiadomości z Poznania i prowincji są ujęte w dział rzeczy domowych, który w roku 1852 zami,enia się w kronikę mi,ejs cową.. Równie'ż od tego r.oku jest codziennie podawany spis gości, przybylych do hoteU poznailskich oraz co tydzień spis kazań w k.o".ci.ołach tamecznych. \Via-domośc'i telegraficzne zaś obejmują najświeższ,e, wypadki z calej Europy. Od r. 1856 zjawia się dzial wiadomości .agronomicznych, który obejmuje nadsylalH' z prowincji sprawozdania z zebrań kółek ro-Iniczych. dalej wiadomości o stanic płodów rolnych i różne inne praktyczne z powyższej dziedziny. Z początkiem r.oku 160 zjawia 8ię co tydzieTl i to w poniedziałek Dodate.k Rolniczy, Przemysłowy i Handlowy, omawiający kwest je tych trzech dzi,edz.in z calej prowincji poznatlskil'j. Od czasu dQ czasu ukazują się wiadomości artystyczne. które czerpią SWQją treść przeważnie' z s7.tuki teatralnej. I{rQnika miejscowa podaje wypadki z Poznania i prowin("ji, mianowicie w roku 18-i8 dnia 25 czerwca została założona

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry