KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

Gazet.' _ Sprawę tę rozpatrywała konferencja ministerjalna w duiu 4 ln"ietuia 1846 r., która postanowiła wydawnictwo Gazety zawiesić, jednakże ze względu .na osobę jej wlaściciela, Roseutif"la., zgodzono Hię wreszcie na zmianę redaktora i opuszczenie art'kułów wstę-pnych i feljetonów. vYobec tego Rymarkiewicz dnia 30 czerwca 1846 r. z}.ożył rpdak('j Gazety, poś" ięcając się pracy pedagogicznej, w której rok 1848 przyniósł UlU bardzo korzystną zmianę, t. j. przeniesieTli{l do Gimnazjum św. Marji Magdaleny, gdzie pracował przez 21i lat, jako nauczyciel języka polskiego i francuskiego, biorąc ró\Yllip.ż żywy wlział w życiu spolecznem. Umarł w P07:naniu dnia 19 paidziernika 1889 roku. Po Rymarldpwiczu objął redakcję Gaz,ety \Y. l\:sięstwa Po7.Uail>,kiego Napoleon Ludwik Kamieński, ostatni jej redaktor.

l\:amieilski ;;0) Ul'Odził się w roku 1806 z dość zamożnych rodzieów, którz.\' dali mu staranne wychowanie i wykształceni,e. 1'0 ukoilczpniu gimnazjum poznańskiego razem z Karolom Lihcltem wstą,pil na uniwersytet berliński, gdzie przez trzy lata studjowal prawo. Rozpoczętą praktykę sądową przerwało mu powstallie listopadowe. Głęboko zakorzenione uczucie patrjotyczne nie pozwalało mu być obojętnym na głos wzywając-ej pomocy ojczyzny. \V styczniu wię.c 1831 r. przekrada się przez grankę pru:-:ką i wstępuj,e do artyl,erji; hierze czynny udział w bitwio pod Dobrem, l\Iińskiem i Grochowem. Raz,em z korPUSPII1 Giełguda olibywa wyprawę litewską i przechodzi z nim granicę- pruską. \V ciągu całej akcji wojennej dosłużył się stop. nia l'odporuczllil<.a. vVróciwszy w strony rodzinne, szczęśliwie uniknąl procesu berliflskiego za udział w powstaniu. Teraz tru'ha hyło epizod POWHtaI1CZY odpokutować, zawód prawniczy porzucić i pom-śleć o innym. Kilka lat upłynęło Kamieńskiemu na chęciach, zamiarach i płanach, na próbach i studjach literackich. !ocm bardziej, że brakowało mu nieraz stanowczości,

:,0) Dziennik Pozl1aliski, r. 1873, nr. 1)3 - l1e'kroIQ pióra. Karola T.ihclta. MoUy - Przcdmdzki po miel;cie, t, III. str. 43. Ost-Dcutsche Zeitung, 1'. 1873, nI". 1:)5 - nekrolog. Encykloipedja Org-e1branda, t. XIII. Htr. 83.

a g<:Jrąca miłość ojczyzny wciągała go w wir agita,cyj politycznych i robót spiskowych, które pod wplywe[l1 emigracji rozpoczęly sir.: w Poznailskiem okolo roku 1836. To też, gdy okolo 11'\39 r. emisarjusz \Valerjan Bremlski założył w Poznaniu pierwszą. tajną. organizację powstailczą., Kami,eński przystąpi! do niej jako jeden z pierwszych. Hównież w roku 1839 w kwietniu, K::rmieński zwrócił się z proś;hą. do władz o zezwolenie na założenie Dziennika Domowego, mająoego wychodzić z Drukarni Deckera. Flottwell zgodził sil,) na ten proj,ekL Jednak z zastrzeżenicm, że :powyższa gazeta będzic .ohejmowała tylko dział gosp.oda.r<;twa domowego. Oprócz tergo Kamiei1ki musiał uzyskać jeszcze zfJ'Z\yolenil' ministra spraw wewnętrznych na mocy ustawy z linia 18 października 1819 J'. .oraz rozkazu gabinetowego z dnia 6 sierpnia 1837 r. Flottw,el1 przed<:;tawił I\:amieńskiego w ministerstwie jako człowieka sp.okojnego i wyksztalconego, którego gazeta hędzie się tylko ograniczała do drobnych artykułów gospodarstwa domowego, wohec czego Kamieński zyskał wnet zezwolenie Ininistcrstwa 51). Pomimo swego niepozornogo ty tulu Dziennik Domowy, pod płaszczykiem pisma helletrystyczneg.o był organem stronnictwa postępowego, przysługując się. sprawie narodowej przez wpływ na ukształcenie się polskiej niezależnej lit,eratllry. Dziennik Domowy w swych licznTch artykułach pisał o domach i 7atrudnieniach Polaków w XV i XVI wieku, o wpływie kobiet na żyt'ie towarzYf-ki.e pióra \Vładysława Hentkowsłdego, o moralności kobiet - pióra z Tańskich Hoffmanowej, () towa,rzyskości i to\varzystwie - pióra Karola Libelta, jednem słowem hołdował postępowi, który miał przygotować grunt do zbr,ojnego w kraju powstania. Tymczasem owa wyżej wspomniana spółka księgarskodrukarska rozwiązała się po kilim latach. Najpierw wystąpił z niej Libelt, przeniósłszy się na wieś, a wkrótce potem śmierć .zabrala M.oraczewsłdego i Kamieilski został wyłąc7nym wlaści.cielem wyżej wymienionej drukarni i księgarni, która podohnie

51) Laubcrt - Studicn zur Gcschichte d. Provinz Posen, str. 254.

4.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry