Z RUCHU WYDA WNICZEGC

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.12.31 R.3 Nr12

Czas czytania: ok. 3 min.

s.kim" 285 i 286, w "Oi'ęr\owniku" j;R;i i :?R7, w "Przeglądzie Porannym" 285, w "Postępie" 2-8-1. 285 i 28ł-i. w ,.Prawdzie" 284, "Posener TageblaU" 284 zawiera: "Zur Erimwrung an Bolesław Chrobry".

.Jubi,leusz{)wi Teatm Poh:kiego powił:eił ,K u r j (] r P o z n a- n.

s k i" lir. 351: Wiellmpo\!;ce - kolebce sceny polskiej. - Pół wieku sztuki w Teatrze Pol'kim. - Historju Teltlll Polskiego. - Co grywano w Teatrze Polskim. -- Czeława Wolniewiczówna: Dawne ansl.e Teatru POi "kiego. - C;zPsI:nv K.:'17ierki: Pruska policja i Teatr Polski. - _Marja Wicherkiewriczuwa: 'Helena Alodrzejewska w Poznaniu. - ('z. Kędzierski: ierlost1'7eżony juhilellsz. - l'eliks Pohoreeki: BogllShlwski w POZllunill r. 1801. - Tpnże: .Jak WieJ,kopol<ska dała tpatr Polst:e. - Tenże: Jak Bogusławski cbeiuł zbudować teatr \\ Poznaniu. - Xiko'llem Pajzderski: Teatr \V Rydzynie. - Czaplic: Pierw'-\I.y aktor \V1elkopolsk,i. - as: Pruska "prf'luuł:!, w Piotrkowie. Tf'lIIuŻ juhilclIszm\i poświęcollo na,lto pra!'e U:ltępujące:

"D z i e Il n i k l' o z n a ń s k i" Teatl1l Polskiego 187;5-19£5.

Polskiego w Poznaniu.

"P o s t ę p" 2 i 2!JO: .:\1. I{uszcl. ńSKa: ztuka polska ostoją naror\;J\V1Pgo duoha. - Kartka z historji Teatru Polskieg-) w Poznaniu (wy",iarl z ('z. Kędzier,;kimt

2: .Jerzy Koller: Czeslaw Kę,1zierski:

W złote gouy 50-lecie Teatru

"n r" d o \V n i k" iRg: l'1'7.prl 50 hlt. - Czeław Kędzierki: Przprawy i praca lIyr. z"ZIIrkic\Vh:za. -- TenlP: 7. ,hiejl1w wu'zP.1 sepn)'_ - Tenże: ,.W walc... z policją p\'llsk!".

"W i II n o krą g" 7: ,}fi-lecic Teatm Pol;:;kieg-o.

O pl'zebiegu oheho.lu rtfl'l'Owały w»zystkic ,1zielll1ikI,.

.Jubileuszowi Tow;lrzystwa Naukowego w Toruuiu. z widu WZ-g1C,1ów intere,ującPgo miło.5nika Poznania, po:='więcił .,K u r jer P oz II a li k i" 59 Jll"a('P: lJr. Leona Uialkowskieg'o; Towarzystwo .'IT:lUkowe w Toruniu. - Zg-nHlI\ta Zalf'.kif'g-..: (T żrbtlP/ p o w;;h1nia T\lw. Naul;o,wf'go w TOl'Uniu.

Z illllyph (}zil'chin /.am;eścił' (1zienniki pozn:uiskie. próc;z wielu notatek :lktu:Jlnyc''n (I fJf:n":lch miejskich, natęl}Uj;l('C anykuły:

"D z i p n Il i k P o z- n:1 11 k i" nr. 278 i nast.

pruskie )Y 181'5 1'. \" rnr.n dl numcra,'h: poznańkich. ..K u r j e l' P o 7. n a ń k i" j2); Dr. Lucjan Karnif'ń"ki: Z <Iziejów konserwatorjum w P07llanin <313. Pezrohocie w 1'07.l1ani.u i rohoty miej8kip. :J31. Śp. Aug'nstyn Drozoowieł.. !H. Ks. ojr. Kam1 !\1;ł-i:urkipwi(>z: Hzpcz o Bpnedykcip Hel'heście.

KUka artykułów poświęciły (1z,ienniki olwonił' wydziału Jekarskieg-o przy 1IIliwPl'syt-t'c,ie poz,nalIskim.

(11'. :-;1ef. Trul'him: l{,ug-i :-::yhyptki IIOW ch ra,inyc11

KRONIKA MIASTA POZNANIA

TOWARZYSTWO MIL0śNIKOW MIASTA POZNANIA.

1. W dalszym c,iągu zapisani zotah na liście 'zlonków pp. !:?28) .Jan Borys.

kupie,(',; 229) Fra-n-ei8zek Nowak, skarbnik pow. poznańskiego. 2. Imieniem Towarzystwa wziął mb:iał w obchodzie jubileuszu Towarzy-;twa Naukowe!<o w Tonmiu dnia 17. gruduia 1925 p. dyr. Zaleski.

01'ATKA.

Do numeru nIniejszego dołączamy spi,s treei rocznika HI. "Kroniki'>.

Szan. Abonentów, pragnących otrzymać oryginaln:ł 0lJr:twę rocznika, prosinn (, skierowanie zam6wieJJlia (lto Urzędu ::-;tatnł-yr7.lleg-o st. m. pnznania.

T re Ś ć: Ks. arcybLskup Dunin a kOJlwil,t w Wrocławiu dla teoloj!'ów z Pnznania. (Ks. W. Hozakowski). - Znajomość języka niemiec'kIiego w Poznaniu r. 1833. (Andrzej Wojtkowski). - Mowa. Prezy(lenta C. Ratajski!'gD na pogrzebie p. Anp;ustyna Drozdowicz:l.

- Śp. Augustyn DrDzclowicz_ (Z. Z.). -- ] V. Powszechny zjaz{1 historyków polskich w Poznaniu. (ZyglIlUut Zaleski). - Kronika miesięczna. - Z weh vdawnicz('go. - TowarzyRtwo Miłof<nik6w Miast:! Pozn. Ja. \i'It' Ji. tka.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74, Orlbito w Drukarni Robotnik6w Chrześcijiulłiikich T. A. w Poznanin.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.12.31 R.3 Nr12 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry