KRONIKA MIASTA POZNANIAtwierdzi, że lepiej jest, iż Czerski jawnie występuje z swoją a.pt stazją, niż gdyby skryci,e siał niewiarę, bowiem wtenczas więcej dusz skazałby na stracenie. Wreszcie ujmuje tQ kwe.stjQ z punktu narodowości, twierdząc, że Polacy nie są skłonni do l'cform }'.eligijnych, bo. religja rzymsko-katolicka "ma dla Polaka dwojakie znaczenie, jest religjQ i narodowo!icią zarazem" 40). W czasie gdy idee komunistyczne zaczęły niepokoić umysly, Gazeta przez wyświetlenie ich stosunku względem narodo'''ego stanowiska, przez wyznaczenie im właściwego bytu w krainie id.eałe)w, wyraźnie odgraniiczyła swoje dążno!ici od lwmunistycznych. Również nie jest ona przychylna jezuityzmo.wi, kt61'y okazal się dla Poh,ki zgubnym. Dalej występuje przeciw azjatyzmowi i cudzoziemszczyźnie, które na.stawaly na życie narodowe. Jako gaze.ta prowincjonalna bierze pod uwag'ę i rozwIJa przedewszystkiem aktualne kwest je m'iejscowe np. sprawy komunalne, ochrony, dzialalność różnych towarzystw np. Towarzystwa Dobroczynności, Towarzystwa Pomocy Naukowej, Tostwa \VstTZemiężliwo!ici i innych. Jako Gazeta. polka stara się rozwijać pojQcie żywiołów rodzinnych, daje zarys ('ałej polityld narodu, mianowicie hez hytu polit eznego. okrela pojQcia narodowości, wyl,a:wje związek między ,viarą, językiem a narodowością. oznacza stosunek prowincjonalności do. narodowości - słowem obejmuje swoim zakresem wszystkie m,ożliwe aktualne IJroblpmy życia rodzinnego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Mimo. tylu staraiI zo strQny redaktora, by zadowuliĆ" '3woieh czyt.elników, spotyka się on Jeszcze z anonlimowym zarzutem 47), że powinien zamieszczać w "Gazecie Poznai1skiej" 40) bardziej interesujące artykuly np. o alkoholu, a wtenczas zyskalaby ona na liczbie pl',enumeratorów. Powyższy fakt częściowo może wytłumaczy artyłnlł o piśmi,ennictwie pOlityczne'm w PoznaI1skiem, skierowany do Rymarkiewieza, chociaż ukazał się już za czasów

46) Tamże, r. 18i5, nr. 152.

47) Gazeta \V. Ks. Pazn., r. 18iG, nr. .i,.

48) t. j. \V Gazecie \V. Ks. Pazn.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry