KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

nowi rzeczy ;). Owczesna surowa cenzura wykazujc więcej takich i tym podobnych wypadków. Tymc7as,em wrzenia. re'wolucyjne w r. 1845 spQwodowały nowe z.aostrz,enia przepisów prasowych. Władze starały się unieszkodliwić artykuły, któreby w jakikolwiek sposóh mialy wplyną-ć na szerzenie się konspiracji. Tego rodzaju wiadomości hyło wolno tylko cZf'rpać z Allgemeino Preussi-;e11C' ZeHung. Cenz.orzy byli zobowiązani tłumić każdy najrnniejszy o,dl'uch rewolucyjny, ukazujący się w cza8'Opisma.ch, a dążąey du Z 111 i 1111 położmlia politycznego. Również cenzorzy mieli z całł,t bezwzględnością skreślać artykuły, kr)'tykujące zarządzenia Hosji lub AU"itrji względem Polaków" 8). Te ostre pr,zepisy cenzuralne niweczą wszelkie próby i u:'Jiłowania założenia nowych czasopism Raz tyUw w r. 1842 drukarz Griinauer usiłował za poparciem władz wydawać lli,emiecki organ polityczny p. t. Inowroclawer Bote pismo bezbarwne" hędąc.e ,przedrukiem gazet ,pruskich, czytane przeważnie przez mieszczan, lecz z koiu:em roku 1842 przestało wychodzić skutkiem braku szerszego zainteresowania się niem. Również w tym samym roku Antoni Popliński zamierzał założyć Goilca Poznańskiego .pod wyłącznie polskiem kiel'Ownictwem, gdyż Gazeta W. Ks. Poznańskiego zhyt mało zajmowala ,się kwestjami lokalnemi z zakresu żyda spolecznego, przemysłowego i naukowego. Projekt ten, nie zyskawszy jednak aprobaty władz, upadł. Tak samo w roku 1845 Stanisław Chłapowski powziął myśl wydawania politycznego pisma, Dziennika Poznailskiego, w którym chciał pogodzić interesy rządowe z potrzebami krajowcmi, a zwłaszcza bronić katolicyzmu. Chłapowsld zarzucał Gaz,ecie W. Księstwa Poznańskiego tendencję antykatolicką, plytkość, bezbarwność polityczną, zły język oraz powierzenie jej w ręce ludzi, obcych społeczeństwu i warunkom miejscowpll t. j. \Vannowskiemu i Rosenstielowi. Beurmium przyznał Chlapowskiemu słuszność z wyjątkiem za,rzutu antykatolickiego kierunku

37) Akta Naczeln. Prez. X. 19. od I. Arch. PaI'1stw. \V Poznaniu.

38) Laubcrt - Studien zur Gcschichtc d. Pl'ovinz Poscn, str. 207.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry