KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 3 min.

;r. dozwolonych pism niemieckich i sprawozdml wład;r. prowincjonalnych, zhi'Orem drobnych faktów i szczegółów poznańskich, milczeniem p'Omijając życie społeczne i politycznp narodu. \V dziale obwieszczeń Gazety ;r. tego okresu naj ciekawsze jest, ze względu na swą t€ndencyjność, obwieszczenie FlottwelIa o darze .Fryderyka \Vilhelma III w postaci 21 000 talarów na cele szkolne. Flottwell używa w nim jak najbardziej wyszukanych słów, nazywając powyższy czyn królewski "dowodem najwyższej swej ojco" skiej pieczy" oraz "świetną oznaką królf'\vskiej laskaw'Ośei i życzliwości" względ(,H1 mieszkallców \V. Rsięstwa, !,tórzy .,tę szcwdro,hliwORć królewską. uznajQ_ z pełną.

uszanowania wdzięcznością" 23). Z d;r.iału wiadomości kraj 'Owych z tego okresu najg'Odniej;r.eJHi uwagi są: śmierć Fryderyka \ViIheJma Ul, powrót z 1(0łohrzega do Po;r.llania arcybiskupa ks. Marcina DUllina i pr;r.yjazd do Poznania Fryderyka \Vilhelma IV. Śmierć Fryderyka VviIhelma III dnia 3 Czel'\Vca 18-1-0 roku okryla żałohą Gazetę \V. Księstwa Poznailskiego, wp'ażają,'ą się przez grulJł czaruą ohwódkę wok'Olo każdej strony ll-tu jej numerów 2,). Prócz tego podany jest anons żałobny, wyjęty z Powszechnej Pru!-kiej Gaz.ety Stanu, oraz doku III Pll t y 'Ostatniej woli krÓlewskiej. Wst\ipienie na tron FryderyJm \ViIhelma IV zapiuje się w historji \V. Ks.'iI;stwa Poznailskj,ego ja"ouą kartą, bowiem dnia 5 .sierpnia 1840 r'. wraca. z Kołohrzega do Pnznania arcyhiskup Marein Dunin. Przyjazd jego wyw'Ołuje wśród mieszkailców Ks'ięstwa wielką radość, która ujawnia .,ię w roz]'z('wnionych szcz.ęśliwośeią ch\\ iIi -ohliczach i w szr.zerem hiciu serc. oczekujących z upragnieniem wid'Oku arcyhiskupa i jego hłogoslawieilstwa. Ten radosny nastrój odtwarzają słowa pieśni Kiszwaltera, }Joznailskiego nauczyciela muzyki, tchnące miłośeią i przywiązaniem katolickich mieszkaiH'ów Księstwa do swego duszpa.s, t,erza aez!w]wif'k forma zewnętrzna tej pieśni jest hardzo licha.

23) Gazeta \V. Ks. Pozn., r. 1833, nJ'. -?2") Tmnżp, l' lO. 111". 133--11-1

J8J

PodoJmem echem odbija się w Gazecie pnyjard do PozlIania Frn1erylm \VilheJma IV dnia 24 czerwca 181:2 r. Frorzytość tcj chwili zaznacza siQ wyjściem spcl:jahl,ego lHHIIBl'U w fOl'llIaeie foIium, na którego pierwsz{'j st]'oni w artystycznoru obram>owaniu mieści siQ ośmiostrofowy wiersz. odzwierciedlający tendencyjnie llatrój chwili i uczucia mic,szkm1ców J{siQstwa względem swojego nowego monarchy, którego dwuletnie zaledwie panowanie zaznaczyło się już tylu tlohrDflziejstwami. jak amncstją pO\vstailców r. 1831, sz,eregiem 'praw jQzykowyeh, wil,'kszą wolnością prasy i iUllemi. Dalej następuje szczegółowy opis hogatej dekoracji miasta oraz radosnej chwili wjazdu krÓlewskiego "). Z powyższego opisu wynika, że Gazeta \V. l{siQ' stwa Poznańskiego pragnie zjednać ,<;połeczeństwo p>olskie dla nowego monarchy. Dział rozmaitych wiadomości z czasów redakcji \Vannow::.kiego f'zerpic' swoje wiadomości z Dziennika UrJ:ędo\\ego KI'C,lewskiej Hegencji, z rozmaitości lwowskich i z Tygodnika Petershurskiegu. Dzial ten obejmuje też kronikę różnych wypadków, tak miejscowych jak i zamiejscowych z c'ałego K "illstwa. stan płodów rolnych. rozmaite uroczystości, wystawy obrazów i zwierząt oraz corDczne \\ yścigi konne w Poznaniu. Nastl;'pnio można tam znal£lść eZQgte wzmianki o wydawnictwach książek i czasopism, ukazujł,),cych się w owym czasie. Wr,eszcie w dziale rozmaitych wiad'omoki zjawiają się coraz częściej, od roku 140 ]J{)I'ząwszy, artykuly nadesłane, rzucające pewne światło na sposób życia i aktua/np kwpstje ówczesnego społeczeiu.:twa poznailskiego. Artykuły te są zbiorem wiadomośc'i z różny.ch dzieflzi'l i ukazujłJ sic: w miarę potrzeby wyjaśni,enia aktualnych problemów. I tak opisują \n"kłady Libelta 26) i 1Irauthofora 27) w Poznaniu, uroczystości jubileuszowe duchowieństwa 2") i hlIlych

"') Gazeta \V. Ks. Pazu" r. UW!, nr. 11:,.

28) Tamże, 1'. 1841, nr 18fJ.

27) Tamże, J'. 1811, nr. 1RI) 2) Gazeta \'1-. Ks. Pazn., r. 1842, nr. 127. -- :JO-Ietni .iu.J>il{'uz h.s Stan. Wizy. - Tamże" l'. 1843, nr. 113 - julJil(\usz 1\:s, 'ValentC'o ('I'7PS7kip\\ il'za z Stf:,f'zewa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry