7H

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.12.31 R.3 Nr12

Czas czytania: ok. 4 min.

I. lWCHIT WYDAWNICZEGO.

Z listopada; l'owBzec,hne uniw',IHsytlefty rCI2:jonalne ,'/J,'wią,zku 1'0)s k i e g o N a u c z y c i e l s t w a z kół P o w s z e c h n y ch. H. l". 8 0 . Str. 12. Slwawozdanif' 7. (lotyehcnu;owej flziała)nośri wysoee ceIlne j instytucji. ..811-111 o r z ą d 1\1 i e j s k l." -1J' 1(1 i 11 miezczą Ill. in. piękną praeę prof. Dr. Jana Ptaśnika n. t. "Narodowości w miastach dawnej Polsk'i", nr. 10 nadto Dr. T. Prz(>orskiego- "Zagarlni,enia samorządowe. " ,.P r z e g l ą d M u z y c z n y: Nr. 19 zawiera m. i. .,Pogląd na 25-letnią działalność Towarzystwa 8piewlI "Harmonja" w Poznaniu. .,K u r jer P o z n a,ń s k i" zamieścił m. i. artykuły Dr. Romana Pollaka p. t. "Burzliwy odczyt rICntow!'kiego w Puznaniu" (m. 283) i Dl. Andrzeja Wojtkowskirgo: ; Karol Lihf'li i Adam Asny.l." (nr. 303 i 305). ..0 r fi d o w n i k W i e l k o P o ! s k in podał Stani;;ław:: Wiechowieza: ..Śpit'wactwo poznań!'kie--', (n-ry 268 i :?!i\1). ..W i a r u s W i e l k o P o l s k i" pl7.f:stał wyr'rlOtlzi( z .-'niem :\ 1 pa:Źflzie':nika 1!);:!5.

Z grudnia: Wielkopolska, w przeszłośc;. Pmca zbiorowa. Poznań 1921).

akładem Tow. Miłośników HL8torji w Pozn:miu. 8 0 . Str. 314. Towarzystwo Miłośników H-i;;orji, rozwij:Ljące dotąd pilną działalność w drodze odezytów, ohrlarzyło nas pienvszem wydawnietwem, które w fomie rozszerzonej ukaże się również w najbliższyc'tl dniach jako pierW'slZY tom "Roczników Hitoryc7.ny(",h", kt6ry-eh wydawani p Towarzystwo tern samem zainicjowało.

Pierwsze dzieło drukow{llle musi zjednać Towarzystwu szerokie uznanie oran. \\ielką gromadę zwolenników, którzy powinni znaJezć się w mialsta,ch i wsiaeh Wielkopol!'ki. "Wielkopols,ka w przeszłości" jest pie1"W8zą hstorją Wirlkopolski, przed81awioną przez wszystkie wieki istnienia tej dzielnic)1 polskiej, a zarazem pierwszą !:iciślejszą l1istorją dzielnicy (hiBwrja ramOl-za ks. tan. Kujot-a nie sięga poza iJrednio. wiecze, Konecznego historja Śląska jest zbyt szezupła). Ristorję Wielkopolski pis:Lii tuta znmvey poszezegÓlnyeh okres6w historye'lllych. dzięki ozemu zagadnienia najważniejsze naj głębiej mogły bye ujęt!'. PewnI' nier6wności, nirunikJliOlie w pracach zbiorowych, równocześnie tem dobitniej charakteryzują różnice poszczególnych okresów historycznych. ,.Wielkopolska w prze;,;złośd" przysłuży się olbrzYIIlio tak społeczeilst:W11, któremu nie są obce zagadnieni:L historyczne, jak moż£' równ1eż :szkoJ.nirtwu. którr (1zi P jami T(>donalnemi nielJe,ly za.jmowa,ć ię powinno. Nil' możemy t 1 1taj podać oCt'ny prac po..zczeg6InycTI, sami interesowani w wydanem (Izie)e, a wymienimy tylko autoIrów, 'których trud złożył się n1, tę hitorję Wif',lkopoll8ki: .Józef Kostrv-€wski: CZaS}T

KRONIKA MIASTA POZNANIA

przedhistoryczne. -- Kazimierz Tymienieeki: Kolebka państwa. -Teodor Tye: -Walka o kresy. - Tadeusz r:rabowski: Humanizm i n'formacja. - W. Konopczyński: W (lonie rzeczypospolitej szlacheckiej. - Bron. Dembillski: W okrm,ie upadku pal18twa. - A. }1. Skalkowski: W dobie napoleońskiej. - Am1rzej Wojtkow8ki: Pod rządami prukimi do r. 1848. - lVi,;;łmva Knapow:;ka: RZ;lt1y pru'\kie po r. 1848. - Zygmunt Zaleski: Koniec lJiewoli. -- Kazamierz Kaczmarczyk Przeg'ląd literatury.

W niektórych z row'zialów tych tkwią wm"tości wspaniałe, przedmioty ujęte są często z punktu widzenia noweę-o, niezwykle dekawego. Rzecz powinna znależe bardzo wielu ezrtelników. l" t' j i k s P o 'o o r e c k i. \V i e I k o p o I:; k a a r e a t r N a r o li u wy. Odbit-iGt z "Kurjera Poznańskiego". 8 u . tI". i3. ('pnne nowp przyczynki do począt1,ów teatl1l polskiego. .lbiór traktató\\ handlowych Rzecz)puspolitej Pols k i e j. Tom L, ze:;zyt drugi. Warszawa I fi:?;). Bibljoteka- Wyższej zkoły Handlowej. 8". Str. 363. . \ d a m W r z o s e k; H e l j o d o r S w.i ę c Lc k i; tenże: A II t o n li. ;:; t anisław Jurasz; tenże: F1'anciszek Chłapowski. Odhitki z Księgi Pamiąt!wwej Uniwersytptu Poznańskiego. ,$ a m o- r z ą ci M i e j s k i", Lesz. 1 za.wiera IJl. i. Dr. l. Polaka: ..0 organizacji rządu i samorządu w dziedzinie ztlrm\ia publiczneg-o". ,.K r o n i k a lV a r s z a w y" m'. 10 /.awiera lU. i. Tadeusza Dubieckiegn "Ostatnie (tni pm\ ;;tania Kościuszkowskiego w 'Varszawie 1794", ,,"spoIJlnieni(> o Stefanie Z.eromskim, opis grobowca Polskiego Nieznanego żołnierza. A. P. ..DziałaInotą; ,szJwlnych s;jdów .lzielllico-wych". _,K n r j e I' P o z n a I] 's k i" był w grudniu Hł2!J może największem I'i,smem historp'7.l1l'm polskiem, taJk wirle bowiem zg-romarlzil pmc poważnych 7. okazji Zjazdu historyków, jubileuszu '[..atru Polkiego i juhileusZll Towa.rzy::;twa Nauko'wego w Toruuiu.

Nr. 341. poświęcony zjazdowi hiswrykÓ\\. zaw;era: Dr. Tadeul'\z Grabo'Wski: N;lU('e pol-<kirj w hohlzie. - Dr. Ka-żm.

Tymieniecki: 25 lat pol;;;kieQ'o rerluiowier:ta. - - Dr. Bron. Dembiński: Polska ideologja historyczJ1;t. - .Jan Rutkowo;ki: ('wierć wieku ba.-(lań nad gOj,podarcmmi dziejallJ! Pobki. - Dr. Leon BiaIkowskl: :?3 lat hiM-Orjografji polskiej. -- Z tro,,-k dawuej \V ielk')polskt. - D:-, Kazimierz Kaczmarczyk: ćwiel'c wieku naszego archiwizmu.

Dr. AnrlrZBj Wojtko'\n;ki: .Jak hadallo dzieje Wielkopolski.Dr. Zygmunt Wojc-i,echowski: Historja ll"troju 1'ol:<ki J!)Ot--1925. - Dr. .Józef Kos-tr/.ewski: Ćwierc; wieku hada,] prrhitorY(,Zl1yrh w PoiSCf'. - Dr. Lucja,n Kamieńki: Polska hh;torja muzyl.i i muzykolog]:!.

- Ks. dr. Dettloff: (;wierć w.ieku hbtorji ztuki w Polsce.

Z tej samej okazji zamiecił "D z i e n n i k P o z n a]1 s k i" ar.

tykuł prof. Dr. Bronisława- Dembinskieg'o. RpJa,rjf' zjaz(lowe mieszrz", się w ..Kurjerzf' Pozn:uiskhn" !. Cl4ć1 i '1.1,1. \V ,Jhienuikl1 Pozna n

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.12.31 R.3 Nr12 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry