DZIEJE GAZETY W. ES. POZNAŃSKIEGO WLATACII 1815-1865

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

waue przez naczelnego prezCia Zerboniego cli Sposetti i S'honermarka, łwmisarza królewskiego do organizowania sądownictwa w ,\I. Księstwie, rzadziej przez kanclerza pruski,ego ks. Hardenberga lub króla Fryderyka \Vilhelma III, mają tę cechę charakterystyczną, że w miarę akcmltowania swe'j ważności, bywają dwu lub trzykrotnie powtarzane. Obwi,eszczenia te według ustawy z dnia 5 marca 1811 r. musiały być zamiez czane w Gaz,Cl'ie bezpłatnie. Po obwieszcz,eniach następują wiadomości krajO\ve \Viel kiego Księstwa Poznańskiego i Królestwa Pruskiego. \Viadomości poznai)skie, aczkolwiek są hardzo skąpe, jednak niejednokrotnie .notują ważniejsze wypadki lokalne, jak zajdadanie róż nych instytucyj sPQłecznych, mianowieie Towarzystwa Ziemstwa Kredytowego, I3ihljoteki Raczyńskich, Zakładu dla moral:ł:lie zaniedbanych chłopców i dzim,vcząt, Instytutu Rumfordzkiego i innych. Dalej w dziale tych wiadomości corocznie zjawiają się opi.sy rocznicy urodzin króla. Fryderyka \Vilhclma. III, wyrażajce. t,cndCincyjnie radość mieszkailców \Vielkiego Księstwa. Następnie wiadomości z Poznania obejmują uroczyste ).1rzyjęcia dostojników pa!istwa, nomina,cje i zmiany wśród sfer urzędniczych, ważniejsze wydarzenia. gimnazjmn poznańskiego np. popiy uczniowskie, konfer,encje nauczycielskie, obchody' lm uczczeniu pamięci jakiegoś profesora lub d()n'odzi,eja, oraz zmiany katpdr i nominacje nauczycie'!skie. Dalej "ą często podawane nazwiska Polaków, ohdarzonych ordera,mi przez króla pruskiego spowodu jakiejś zaslugi. Wrcszcie zjawiają się dość często zapowiedzi wystęr.ów mn7yc7nych, woka]nTch łub tea,. tralnych artystów sc,en ohcych, głównie' krakow.skiej, oraz skuteczne odezwy do mie,szkailców \V. Księstwa celem wsparcia hiednych pogorzelców i powodzian. Również spotyka się krót]de sprawozdania. z posiedzeil prowincjonalnych sejmów stanowych. Przez wszystkie mś roczniki Gazety przewijają się spisy listów zastawJly('h Ziemstwa I{redytowcgo, zagubionych, zamieszczonych, wypowiedzianych lub wyk)'eślonych .oraz nekrologi zaslużonych oby\\atelii 'Vielki.ego K'3ięstwa głównie po\\'stailców polskich i k"ięży. Nekrologi te są lladsyłane przeważnie z prowincji.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry