KRONIKA MIASTA POZNANIAwielkoksiążęcy zmi,enia swoje położenie i lokuje siQ w środku tytulu, pod którym jest podany nakład drukarni: W. Deekera i Spółki, od roku 1819 i redaktor, którym był asesor)dzi Stefan Haabski 1).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Raahski urodził si w Lwówku roku 1778, a mając liczne rodzcilstwo, zostal oftdany jako lii-letni mlodzicnicc na WycllOw'anie do klasztoru Cystersów w Bledzcwie. Po ukoilczenill tej szkoły przeszedl do nowicjatu, łecz nie czując prawdziwegu pm,vołania oraz doznając przeszkód ze strony rządu pruskiego, opuścił mury klasztorne, i za raflą oraz pomocą tamtejsz,ego przeora cystersa udał się na uniwcrsytf't do \Vrodawia, gdzif' ukoilCZył prawo. Nast<;J.mif' wrócił do ziemi rodzinnej i tutaj roku 1806 z wejściem wojsk francuskich był sekretarzem w Izbie A(llllillistl"ac-jnei. a po pokoju w Tylży t. j. za czasów Księstwa \Varzawskiego pracował \V hiurach prefekta Ponińskiego i redago\',ał Gaz,et.ę p.oznmi.ską 2), którą .objął po Stanisławie Zioleddm. Po drugiej okupacji niemieckiej t. j. po roku 1815, w chwili gdy stosunki uległy całkowitej zmianie, zacZQto rugować urzędników Polaków, szcz,ególnie z administra,cji. Raahskiego pozostawiono, lecz .oddano mu inny wydział, w którym llie mógł przeszkadzać, mianowicie POWi€TZOIIO mu tłumaczenie na język polski Zhioru praw, Jak i ogloszeń rządowych tzw. "amtsblattów" oraz ich wydruwnictwo. Próez tego redag.owal Gazet/;' \V. Księstwa Poznańskiego, którłJ, pisał przeszło 20 lat aż do koilca C7erwca 1831 r.

Pod względcm treści na pierwszy plan Gazety W. KsiQstwa Poznańskiego jałw organu rządowego wysuwają. się obwieszczenia władz krajoOwych, dalej następują wiadomości polityczne krajowe i zagraniczne. po nich rozmaite, a wkoilCU inseraty i anonsy. \Visunite lIasamprzód obwieszczenia władz r7.dowych są w pierwszych latach Gazety W. Księstwa Poznai1S'kiego bardzo liczne, gdyż muszą zapoznać mie'szkańców z nowym ustrojem i prawami Księstwa. Obwieszcz,enia t'e, najczęściej wyda

1) Mott Y - Przechadzki 'Po mieście, t. II, str. 79--82 oraz Karwo\Yski - Czaspisma Wielkopolskie, str. 5-7. 2) Gazeta \V. Księstwa Poznańskiego, l'. 1847, m'. 254 - Iwkrfl'log.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry