KRONII{A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

jawienia f>ię w piśmie Uembowskiego zaświadczają olle jednocześnie związek z lIajbardziej !"krajnem <;krzydłem ówezc"nej myśli filozoficznej i społecznej w Po!sce. .T ednakże i ..Przegląd" i j,ego wie!kopo];.:ld współpracownik .n w ewolucji ku temu stanowisku mieli zjawiska wyprzedzająee i przygotowa\\l"ze. Ohraz prz,ełomu Berwińkiego nie l.Jyłby pchłY. gdyhy się nie uwzgldniło jednoczeslIego działania ośrodków 10kalnYl"h, współdzialająeych z cZYllnikami ohrmni, które ohszprnip \Vsk1lZ1l110 poprzednionego)". Por\,pisane łącznie na str. 180: B e l. w i il ski. Utwory te wróciły w ,.Poezjach", t. II pod odmie,nnemi tytułami: .,\V Częstochowie" (sh". 9;35), "l'bogim w duchu" (str. 91-8) i ."Ostatnia spowiedi. w starym kościele" (str. 121-137). O różnicach tekstowych między dwiema wersjami drukowanemi. tych wierszy jest mowa \. dalszym ciągu pracy.

DZIEJE GAZETY WIELKIEGU KSI.fj:STW A POZNAŃSIOEGO W LATACH 1815-1865 Z UWZGL.fj:DNIENIEM BIOGRAFJI REDAKTOR()W.

Utworzone na lwugresie \v.ied,eilskim \Vielkie KiO:>two Poznail!'kie musiało posiadać jakiś organ, zapomocą którego U1ogloh 7aznajamiać polskich mieszkańców kraju z nowym ustrojem pań"twowYI1l i rozporządzeniami rządowemi. Tym organem hyła Gaz,eta Pozlmńska, która z dniem 21 czerwca 1815 r. przeistoczyła ::,ię \V Gazetę \Vielkiego Księstwa Poznarls.kiego, pozostawiając jej w spuściźnie niet'lko swój format, JJicżąeą numerację i paginację, ale i zabarwienie, które zmienia krótko przed swoim faktyczn'Il1 zgonem, aczkolwiek nazwa jej dlugo jeszcze pozostanie żywą na ustach ówczesnego społ.eczeń.;;twa poznań..,kiego. Gazeta W. K.;;ięstwa, podobnie jak i j,ej poprzedniczka, wychodzi w formaci,e czwórki (wymiaru 18 X 26 cm) dwa razy w tygodniu, w środę i sobotę, a od l stycznia 1830 r. codzi,ennie prócz niedziel i świąt, wy.posażona zaś w lichą bibułę i podobne czcionki marnie reprezentuje S\voją powirzc howność. Zasadniczo każdy numer składa się z czterech stron, chociaż częstokroć cała objętość jego zwi<;,'ksza się, l,ecz nie przekracza nigdy liczby dwunastu. Spoczątku prawie przy każdym numerze Gazety zjawia się dodatek, nieraz nawet podwójny. któr,ego objętość nie jest równi,eż stala, zależnie od na,gromadzenia wiadomości. Dnia 9 sierpnia 1815 r. zjawia się na pierwszej stronie Gazety herb vV. I{się,stwa Poznańskiego (wymi.a,ru 4% X 5cm). który widnieje u samej góry. Z łew,ej jego '3trony mieści się numer bieżący Gazety, a z prawej data wy.dawni.ctwa. pod herbem zaś tytul Gazety. Już z początkiem roku 1816 herb

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry