KRONIKA MIASTA POZNANIAściół POobcrnardYliski (wiersz), Erwina \Vięckowskiego, prezydenta m. Poznania "Święto wiclkopolskiej stOolicy", - - - Dr. A. WojtkowskiegOo "Książ 29 kwietnia 1848 r. (nr. 100 z 30. IV.), Jana Kilarskiego ,.0 tern, że,Ly do nas dużo ludzi przyjeżdżało" (nr. 104 z 5. V.), a,p. "Plac Kolegjacki" - "Nowy Rynek" [gawęda poznańska] (nr. 117 z 21 V.), anonima "Tragiczne d:zieje poznailskiej . Fary [gawęda poznailska] (nr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

125 z 30. V.), anonima ,.Gimnazjum im. Bcrgera zmienia nazwę (nr. 126 z 1. VI.). .,N o w y K li l' jer" : Józefa Kołodziejczyka "Angdoty poznailskie [z czego się śmiali mieszczanie w różnych wiekach] (nr. 70 z 24. III.), anOonima "Bernardyni w Polsce" (nr. 94 ź 21. IV.), anonima "Nieznane wiersze Jana Kasprowicza" (nr. 94 z 21. IV.), Erwina Więckowskiego, prezydenta stoI. m. Poznania "Świadectwo pGlskiej gOospodarki" (nr. 99 z 28. IV.), dyr. St.efana Roppa "Targi symbolem zmagali z kryzysem" (nr. 99 z 28. IV.).

"O r ę d Gl \VI fi i k W i 'e l k o P D 1s k i": J.ana Skiby "Z winźy ratuszowej płynie hejnał" (nr, 71 z 26. 111.), (wel) "Pisanki wielkanocne [ciekawostki z pożółkłych foljalów pGznai1skich] (nr. 94 z 21. IV.), T. Krasz, "Bractwo św. Homobona [z bistorji cechów poznańskich] \nr. 94 z 21. IV.), Feliksa Budnika "Zapomniany poeta wielkopolski [Ryszard lle,rwiński] lm. 125 z 30. 'V.).

"P o s e n e r T a g e b l a t t": Georg BraneJt "Graphische laneJesgelschichtliche Ausstellung im Museum" (nr. 61 z 14. III.), Domhen Prof. Dr. Steuer "Dcl' Pasener Dom" (nr. 88 z 14. IV. - w dodatku "I-Ieimat u. 'elt"), anonima ,-Unsere Messestarlt" (nr. 98 z 28. IV. - w dodatku p. t. "Posener Werbewoche"), Hans Braun "Der Poscncr Gymnasialdirektor I(aulfuss tEin Vorkampfer des dcutsch-polnischen kulturellen Ausgleichs] - (nr. 109 z 12. V), anonima, Die 50-J ahrfeier der I1istorischen Gesellschaft (nr. 110 z 14. V.), Dr. Kammel "Unser D. lIesekiel" [Zu seinem 100. Gcburtstage am 31. Mai] (nr. 124 z 30. V.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry