Z RUCHU WYDAWNICZEGOsce", dr. Zygmunta Sitowskiego "Wielkopolanie w muzyce polskiej", dyr Stefana Roppa "Targi Poznańskie - instrumentem naprowy", W. P. "Stanisław Koźmian", A. M. "Gnieźnieński ,skarbiec kultury". - - - Dyr. M. Krzyżankiewicza "Dlaczego Poznań jest miastem Targów i Wystaw" (nr. 197 z 28. IV.), (wel) "Na st.arem przedmieściu Poznania - \Venetowie" [Co się stał.o z kościołem św. Lazarza na Wildzie.?"] (nr. 218 z 12. V.), (wel) "Miasto Stanisławów - w mie,ście Poznaniu" [Dzieje Miasteczka jedne z najciekawISzych Poznania - \Vichrzyciel Stanisław Górka - Minjaturowe muzeum - Klasztor SiÓstr Serafitek] (nr. 230 z 19. V.), Józefa Birkenmaj era .,Początki kultu św. Wojciecha" (nr. 230 'z 19. V.), S. S. "Rodzinnf' miasto księdza Wujka" [migawki wielkopolskie] (nr. 234 z 22. V.), W1upe "Najstal'sze kina w Poznaniu i Co z nich pozostalo" l\V 40-tą rocznicę istnienia kinematografji] (nr. 252 z 2. VI.), anonima ,.Dzieje kościoła św. Ducha w Poznaniu" (nr. 264 z 9. VI.).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

"D z. i e n n i k P o z n a ń s k i" zamieścił In. i. J. P. "Marja Kasprowiozowa o PO'znaniu" (nr. 58 z 10. III.), Zdzisława Grota "Życiorysy zasłużonych Polaków" [lO-lecie za,służonego wydawnictwa i jego najnowsze tomiki] (nr. 60 z 13. 111.), Stefana Papee "Teatr polski w 257 miejscowościach" (nr. 61 z 14. HL), Marji Kasprowiczowej Zcyklu "PO'l'lróż W poszukw'tniu dnia" (nr. 66 z 20.111.), l{pt dypl. mgr. Je,rzego Kurpisza ,.Ś. p. gen. dyw. Daniel Konarzew,;ki" (nr. 80 z 5. IV.), Jerzrg,o Kollera "Zygmunt Noskowski" [sylwet'ka jubileuszowa] (nr. 85 z 11.

IV.), Marji \VicllerkiewiczoQ\vej "Poczta z Pniew dO' \Varszawy" [Listy z Ks. i'\larszawskiego] (nr. 9i z 21. IV.), Kazimierza Żuromskiego, pułk. rez., "Z moich wspomnień wojennych" (nr 94 z 21. IV.), Adama Poszwiil,skiego "Powstanie 111ękitnej armji na ziemi \Vielkopolskiej" [Wielkanoc w 1919 r.] (nr, 94 z 21. IV.), Jerzego Kollera ,,\Vśród poetów Poznania" (nr. 94 z 21. IV.). - Nr. 9!ł z 28. IV. wydany z okazji Targów zawiera m. i. dr. Stefa11a Rop.pa ,.Renesans Targów Poznańskich", Józefa \Viniewicza "Separatyzm dzielnicowy Wielkopolski", Jerzego Kollel'a "MlQż!iwości kulturalne Poznania", Emeryka Hutten - CZ3pskiego ..O pracę dla młodych \Vielkopolan", Zenona Kosidowskiego "Studnia Prozerpiny" (wiersz), Jana Kilmskiego ,,\Vielkopolska w XVIII wieku", Aleksandra Lisows'kicgo ,,1\Viełkop'0'ls]{a przodo\vnikif'1ll gospdarczym całej Polski", Dr. TitO'lda ])albora "Piękno stareg.o Poznania", Francis.zka :\Taciejewskicgo "Targi - vademecum przemysłowca", Janusza Teodora Dybowskiego "Papierowy pomnik", ap. "Ulica .Jezuicka (gawęda poznailSka), Leonarda Turkowskiego "Ko

33g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry