KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

gJo 1!H8/19 im. Ignacego Paderewskiego p. t. "Paderewski a Powstańcy \Vielkopolscy'''' P i o n. T}g'Odnik literacko-społeczny. Bok 1935. Nr. 10 zawicra nl. i. l\T arji KaS'lH'Owiczowej "Z Poznania". W i c i 'V i rl} k o .P o l s kic. :\1icSięCZllik, poświęeony sztuce i kulturze. Rok V. Poznali. 1935. )ir. 3 ,zawicra m. i. Stefana Papee "Tragiczne dzicjc lVlarchołta", Aleksandra Rogalskiego "Wielkopolanka pierwszą emancypantką", Sylwcstra Alfon.sa Lwowskiego "Zalcszczyld - i Jan Kasprowic.z". - Nr. 4: Janusza Rcjmalla "Płyty nagl'o,bnc GÓl'ków w katedrze po:;mańskiej", Mieczy.sława Dereżyi1skiego "Jan Karol Maćkowski jako pisarz i człowiek". Nr. 5: Stanisława Helsztyńskipgo .,Najwczc.śniejsza nieznana autohiograf.ia St. Przybyszewskiego", Hcnryka Kuminka "Zjazd i promieniowanie". ,.Ku rj er Poznański" zamieścił m. i. następujące artykuły: Aleksandm Rogalskicgo "Renesans a kultura żydów poznańskich" (m. 104 z 3. III. 1935); - k "Historyczny spór ryłJaków poznaiiskich (nr. 115 z 10. TlI.), A. S. "Arumuni w Poznaniu" (nr. 123 z 15. 1Il.), Dr. Kazimierza Urossa ,.Pierwszy łJó.1 o Zbąlszyń. - Pa walce" [z cyklu "Powst.anie Wielkopolsld"] (nr. 128 z 17. 111.), Aleksandra Rogalskicgo "Rozluźnienic .)byczajow wrór1 żydów ,poznałiskicll w czasach renesansu"

(nr. 127 z 17. III.), Aleksandra Hogalskicgo "N:Jreyza w Poznaniu" (nr. 127 z 17. 111.), Mg. ivV.. P. "Vladislaus Mauricius Niegolewski" (nr. 1;)1 z 20. III), Aleksandra Rogalskiego ,.1'0znail a Gahryella" (nr. 139 z 2-1. III.), R. "Cenna spucizna [korespondoncja pozostała po ś. p. pl'Of. Bolesławie Erzepkim] (nr. 145 z 28. 111.), W. P. "Od 25 lat Poznań nie ma już rogatek [W dniu 31 marca 1910 roku skasO!\vano w Poznaniu akcyzę miejską] (nr. 15:> z 3. IV. 19:35), 'V. J el. "Obecny ruch żydów w Poznaniu" (nr. 175 z H. IV.), Ił. Z. "Z 'pO'znailSkiego warsztatu naukowego" [Co mówi uczony francuski o naszcm ezasopiśmie naukowem] (nr. 179 z 17. IV.), (wel) ,,\Vielkanocne wspominki pozmańskie" (nr. 187 21. IV.), Janusz Hejman "Zabytkowo pamiątki ,świętowojciechowskie" (nr. 188 z 24. IV.), anonima "Analiza llPjnału 'Z wieży ratuszowej" (nr. 190 z 25. IV.), - Nr. 19G z 28. IV. wydany z okazji Targów zawiera m. i. mgr. Stanisła:wa 'Vaszaka "Poznali w życiu gospodarczem Polski prZedl'07/Jiorowej", anonima ,.Gospodarcze maganj.a WieUwpolski z z3iborcą", dr.

Marjana Chełmikowskiego "Drogi rozwoju gospodarczego Wielkopolski", dr. Tadeusza Grabowskiego ,,'Vklad "Vielkopolski w umysłowość polską", dr. A. 'Vo.itk,owskiego "Wielkopolska u kolebki n3iuki polskiej", dr. Alfreda Brosiga "Z dziejów pJastyki w Wiclkopol

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry