Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

CZASOPISMA.

K roni kaWa rs z a wy. Kwartalnik, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historji. Wydawca: Zarząd Miejski w mieście sto}. Warszawie. Rok X. 1934, zeszt 4, zawiera m. i. "ś. p. Medard Downarowicz [wspomnienie pośmiertne], Bolesław Hryniewiecki "Lasy okolic Warszawy, ich znaczenie i ochrona", W. FalJierkiewicz .,Sprawa normalizacji handlu mięsem na terenie {Warszawy". Samorząd Miejski.. Dwutygodnik, 0l1g.a11 Związku Miast Polskich. Rok XV. 'Varszawa, 1935. Nr, 6 zawie,ra m. i. M.

Porowskiego "Ostrożniej z reformami", Leona BiL'geleisena ,.Planowość gospodarki samol"ządo",vej", St. ZakrzP'wskipgo "Związki Kom'lmalne dla celów plektryfikacji", St. Łookiewicza "Komis.ie miejskie". Nr. 7: S.

S. "Wyni1;j działalności finansowej miast w roku 1933134", St. Zbrożyny "Uwagi na temat "Zwichniętej równowagi", St.

Rud.iilskiego "Opieka spo.łeczna w województwach z,achodnich", dr, Władysława Dalbora "Kompetencjo Magistratu odnośnie do uchwał Rady Miejskiej". Nr. 8: inż. Włodzimierza Rabczewskiego i inż. mag. Zygmunta Rudolfa "Urządzenia zdrowotne a planowanie miast", inż. Alfreda Konopki "Rury stalowe i żeliwne", lek. wet. Seweryna Hausena "Techniczna przeróbka konfiskat mięsa",

Nr. 9: Sprawozdanie XIII ogólnego ze:brania c!Złoonków Związku Miast Polskich, odbytego w Warszawie w dniach 6--8 kwietnia 1935 r. Nr. 10: H, M. "Wydatki i dochody miast w obliczeniu na jednego mieszkańca za okres lat 1927;28, 29/30 i 33/34", prof. dr, Leona Biegeleisena "Charatker użyte,czności ,publicznej i wyłączności rzeźni oraz targowis.k w państwach zachodnj.ch" in7!. Wilhelma Chojnickiego "Czy urbani'styka jest zagadnieniem wyłącznie architektoniczllem?". ,.,Projekt regulaminu miejskiej koGmisji opieki społecznej". Nr. 11: Józefa GrenlOwskiego "Obecny ustrój gmin pruskich", Dr. A. Dmitrewa "Ideologiczne podstawy prawodawstwa o korzystaniu z ul'!ządzeń wodociągo:wych , kanalizacyjnych", A. Roguskiej i S. Szymkiewioza "Zagadnienie bibljografji miast polskich", W. D. "Czy przełożony gminy może tworzyć nowe etaty". - DoG nr, 8 dołąez.ony' jest ".Biule,tyn IWlodociągowo-Kanalizacyjny" nr. 1. l.ycie muzyczne i teatraln e. Miesięcznik pod redakcją Wieńczysława Brzos,toW'skfego.

Poznań. Rok II. Nr. 5/6, zeszyt specjalny ju'bilcuszowy, poświęcony w całości Ignacemu Paderewskiemu z okazji 75-lecia jego urodzin - zawiera m, i. artykuł b. prezydenta In. Cyryla Hatajskiego p. t. "Niedoceniony" oraz Jana Stanisława Kocha, prezesa Tow. Uczestników Powstania Wie1lkopolskie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry