KRONIKA "VAŻIEJSZYCH WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

Vlastimila Hofmana, widoków all'chiitektonicznych Lucjana Michałowskiego oraz .plakatów włoskich; wystawa obrazów Wandy Chełmońskiej i prac Jana PiaJSoec.kiego. - W Insty:tucie KrzewIenia Sztuki wystawa zbiorowa Jana Hryńkowskiego z Krakowa; wystawa ko,nkurs'Oiwa "Kurje!ra Poz,u,a,ńskiego", obejmująca grafiki z widokami m. Poznania ora,z wystawa sztuki niemiedkiej w PDlsce. Były to osta;tnie! wystaJwy w tymże Instytucie, który w miesięJcu ma1u został zlikwidowany. - W Muz,eum \\'ielkopolskiem wystawa medali belgijskich oraz wystawa po&mi:ertna grafiki prof. Skoozyla!sa. - W pa:wilonie X Targów Poznallskich wystawa pozna:1'lsk'iej Szkoły Sztuki Zdobniczej.

Z wybitniejs'zych obcokrajowców ba,wili w Poznaniu: 17. III. prof. dr. \Viktor Cad era, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny I{rólestwa Rumunji w Warsza!wie; w olkresie Targów liczni przedsta'wiciel,e państw obcych oraz kilka wyrie!czfik zagranicznych; - 10. VI. minister szkolnidwa s7.!wedzkiego Artur Engberg j wiceminister B6rje I(noes. Na ważniejszych 'placÓwkach zaszły nas'tępuję;ce! zmiany: Szefem sanitarnym D. O. K VII w mie!jsce ś. p. płk. dr. Osmólskiego mianowany został płk. dr.BrorrisłalW StrDński; dyrektorem Ubezpi.eczalni Społecznej wybrano magis,tra Cze!sława Mańkowskiego. Zmarli: ś. p. gene!rał dywizji Daniel I(onarze!wski, były dowódca dywizji wielkopolskiej (zmarł w Warszarwie 3. IV. 1935); ś. p. Piotr Szews, były długoletni nac!ze1lnik wię,zienia (2" IV.) ; ś. p. dr. Władysłalw OsmOl ski, szef sanitarny O. K. VII (6. IV.); ś. p. pDseł Antoni Ciszak, były radny miasta Poznania (29. IV); ś. p. Rus J(usztelan, b. nacze!lnik wydziału sta1tystycznego przy patronade Banku Związku Spółek Zarobkowych, autor licznych pra,c naukowych (10. V.); ś. lp. Leon Pluciński, b. podse}<reta.rz stanu 1:indsterstwa b. dz. pr., b. Komisarz Generalny Rzeczypospolitej w Gdańsku, b. wicemarszałek Sejmu. b. p.rezes \Vielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych (zmad w Swadzimiu 2. VI.); ś. p. WiktDr Szulczewski, b. prezes Wielkopolskiej Izby Rolni,czej (zmarł w majątku s\woim Strzelce dnia 1. VI.).

Budżet :\1iasta Poznania na rok 1935/36. Naldadcm Zarządu Miejskiego w Poznaniu, str. 231. Rocnik Statystyczny War s z a w y 1933. Nakładem Zarządu Miejskiego w m. stoł.

\Varszawie, 1935, str. XII .+ 1 nienum. + 108 + 6 nienum. Dr. A n d1' z e j ""o j t k o \v S k i - "Rękopisy Szymona Tenfila Turnowskiego" oraz "Wilh"lm Bickcrich (1861-1934). Odbitka z "Reformacji w Polsce", zesz. 20-24, Kraków 1934.

Bibljo.g:rafja; Historji W i e l k o P o l s k i. Starani"m Towarzystwa. Miłośników Historji - w opracowaniu dyr. dr. \Vojtkowskiego - wyszly zeszyty 4 i 5. F r. Z a k o v e c "U Leona Vi'yczółkowskiego w Pozmaniu", Odbitka z czasopisma "Umeni", wydawane.go przez Jana Stenca w Pradze, z polskim przekładem J. Z, Svobody, odbitym u Jana Kuglina w Poznaniu. 1935.

Na tydzień Poznania.Biuletyn Giełdowy Polskiej Agencji Telegraficznej zawiera m. i. mgr. Stanisława Waszaka "Żywotny Poznaii".

SI avia Occ,identalis. Nakładem Instytutu ZachodnioSłowiaIiskicgo przy Uniw. Poz.

3J6

- Poznaii, 19Ji - tum 13, str, 6 nicnum. -+- 288; zawiera m. i.

Fr. Ilesić "Czy rodzina księt;"arza poznańskiego Jana Knstantego ŻupaI1skiego (18061884) była pierwotnie grecka czy słowiańska''. D e u t s c h e W i s s e n s c h a f tliche ZeitJsclll'i.ft fur P o l e n. Poznail 1935. Wydawca Dr. AUrerl Lattermaun. Nakład Historischo Ge,sellschaft ful' Posen. Nr. 29 jubileuszowy z okazji 50 - lecia towarzystwa historycznego zawipra m. i. Hugo Sommer "Die luthorische Kirche iu dcl' Stadt Pasen seit 1768", Dr. Ing. Geo Jopke, Breslau .,Etliche 'baugeschichtliche Verbindungsfiiden zwischen Posen uml Breslau", Julius Kothe "Das Schloss d. deutschrcchUichen Stadt Posen", Dr. Heinrich Anders "Der quantitative Lautstand mittelhochrieutschel' kurzer Vokale in den deutscheu Texten dcl' Posenel' Ratsakten aus dem 15. Jahrhun d el't", Friedrich Ileidelek "Das Deutschtum in Pommerellen und Posen nach der polnischen Volksziihlung vom 9. Dezember 1931", Edmund Klinkowski ,.Etwas uber die Scharfrichter im Posener Lande \'01' 150 Jahren",

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry