KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

14 kwietnia 1935 l' wręczenie przez prezydenta miasta nagróa i dotacyj szeregowi artystów i literatów poznańskich, wyróżniollyrh uchwałą zarządu miasta. 28 kwietnia dOi 5 maja Targi Międzynarodowe, połę.clzone z Tygudniem Poznania. 11 maja odsłollięrie 'pomni'ka ku pamięci ks. Zygmunta Masłowskie'go -przy ul. Lubrailskiego.

12. maja zgon ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

18, maja żałobne manifestacje z powodu pogrzebu ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

25 maja. pos'WI«;,cenie i otwarcie nowego Domu Star'ców przy ul. .Mostowej, fundacji I\:upiectwa poznańskiego, 11 kwietnia. jubileusz 35-1etni pra,cy scenicznej Zygmunta NoskOiwskiego; - 15 kwietnia założenie, Tow. Przyrodnkzego im. dr. Chła.powskiego; - 27 kwietnia ukolnstytuowanie się stowarzyszenia "Polonia-Italia". W okresie spralwOlzda:wczy,m urządzone, zostały następujące wysta,wy: w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych wysta,wa portretów prof. HartJa, Steli era i Zakrzewskiego; wystawa obrazów

JJ4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry