DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Wręczając wydany z okazji poświęcenia gmadm akt p.amiątkowy, pan naczelnik Motyliński przekazał imieniem Komitetu Zakład z eałkowitemi urządzeniami Gminie stoI. miasta Poznania.

W imieniu Zarządu Miejskiego zabrał głos p. pre1zydent miasta Wif,',ckDWski, który uczcił wytrwałą, codzienną ofiarę, z kt6r,ej na.rodził się wspaniały gmach. "Kupiectwo poznańskie - mówił - postawiło sobie! pomni'k murowany, trwały dokument ofiarności i miłosierdzia" i to w cr.asie klski kryzysu gospodarczego. "Jesteście dziś Panowi,e - mówił dalej - wzorem i przykładem dla innych i chlubą dla naszego miasta", realizujecie hasło. \VQdza Narodu o wyścigu pracy. Nastl;'pnie p. prezydent miasta wyraził gorące, podziękDwa.nie wszystkim współtwórcom pięknego dz,ieła i przejął dar, ohiecując wiell>ll'ie speJłnić żyrz,eni.a. Komite,tu. POI formalnem przejęciu gmachu, pan prezydent miasta wręczył mcdale miejskie "za pracę i za,sługi" przy zwalczaniu żebractwa Związkowi Towarzystw Kupie1ckich, Konfraternji Kupców Chrześcijańskich, StDwarzyszeniu I(upców Chrz,eścijan i p. Majewiczowi, zazna>cza.jąc przytem, że pró.cz odzn3Jczonych w wysokim stopniu zasłużyli się wszys'cy członko\\ie Prezydjum KDmitetu z p. naczelnikiem wydz.iału Motylińskim na czele, a ponadtQ pp. mdca Stani.sław Nowicki, Chybiński i k,s, dyr. W Qłkorwski.

W imieniu i z upoważni,enia odznaczonych Organizacyj i osób przemówił prezes Związku Towarzystw I(upieckich, p. Kazimierz Otmianowski, który serdecznie podziękował władzom miejskim za piękne uznanie dla pracy organizacyj i osób zasłużOonych, podniósł, że kupiectwo poznańskie od wieków odznDJczało się Dfiarnem umiłQwaniem swego grodu, i zapewnił, że w przyszłości kupiectwo nadal służyć bl;'dzie gorliwie sprawom miasta i Państwa. Poświęcenia, w zastępstwie chorego I(s. Ka,rdynała Prymasa Polski - dokonał Ks. Infułat Ruciński w asyście ks. Bączkiewicza, kapelana Zakładu, poczem zebrani zwiedzili Zakład, Z okazji poświęcenia nQwo-wybudowanegD gm.arlm J\He!jski Komitet Walki z Żebractwem wydał akt pamiątkowy, któregQ oryginał, wykonany na pergaminie" złożono w Muzeum Mie!jskiem.

.3.3.3

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry