DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

POŚWmCENIE J\lIFJSIUEGO DOMU STARCÓW . I., "DATI KUPIECTWA POZNAŃSKIEGO"

Dnia 25 maja 193;; r. D godz. 12 odbyła się uroczystość przekązani-a '\Iiejskiego Domu Starców GminiH StoI. m. PO'znania. przez Miejski Komitet \Va.Jki z Ż,ebractwem i poświęcenie gmarhu. Na urDrzystO'M t przybyli zaproszeni przedstawiciele "\YładL': Pallsh\'oW)Th, cywilnych i wojskOowych z p. wojewodą l.\Iaruszewskim na czel],e, licznie reprezentowa1lle duchowieilstwo, korpora.cje i wyżsi urzędnicy miejscy, a wreszcie opkkunolwie społeczni, przedstawidele kupiectwa i sfer mieszc7ailskich. Uroczy,stość zagaił przewodniczę,cy Komitetu, p. naczel nik wyuziału Motyliński przemówieniem, \v którem ('.ddał cześć SPO'łeczeilstwu pozllański,emu za ufundowanie pięknego domu wieloletniemi ofiarami. Sp-ołeczeils.tWO' to stało zawsze w pierws7.yeh szeregach obywateli, gotowych do wszelkich ofiar. Jak w niejednej dziedzinie wyręczało. ono Pm1.stwD i Miasto, tak też na szereg lat przed wydaniem ustawy Q z,walczaniu żebl'actwa i włóczęgostwa. samorzutnie zorganizowało - w r. 1922 -' walkę z ż,elhradwem. Inicja,tywa wyszła ze sfer kupiecki'rh. Dzię<ki niej utworzono I\:mnit,et walki z żebractwem, któn- ze skła,ae>k głównie sfer kupieckO' - przemysłowych, w r. 192(; wybudowa.] gmach dla bezdO'mnych starców kosztem 85.000 zł, a w latach 1932 1935 postawił kosztem 503.768,29 zł wielki dom starców przy ul. !\rostowej. Imieniem Komitetu wyraził p. nacz. Mot y]illski życzenie, aby do nDwego ,przy,tułku przyjmDwauo sta,rców, pozbawionych dachu na głową, mie1szkających conajmniej 5 lat w Poznaniu, wolnych od chorób zakaźnych, wyznani'a rzymskokatolickiego., z 7apewnieniem 10% miejsc dla zubożałych stanu kupieckiego, oraz aby Miasto przeznaczenia gmachu nie zmieniło,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry