KRONIKA MIASTA POZNANIAtutela domini supradictL Cui g,ernm-osus d COI1a1'ski succame l'arius dedit plebanatum in Conari, quellll tandem e,xpulit et a:lio concessit 'sacertoti (s) seculm'i. Ille autem apostata in CobiIinum 1'edijt et vsque manet, vafer ins,tigatDr a;pud domiIlum contra fl'atrels illius loei. Qui quanta pa ciun tur, olffiniJno horrenda ena!rrauerunt et dictu dificilia. Z k o n t y n u a c j i t rz e c i ej.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

(182v w 9 cfr 382 w 2) gresu ('e]enimo. Vbi fratres inventi sunt multis obl'O\!:Jriosissimis (;s) afflkti iniurijs qui neque 3Jd ciuitatem causa qum'ende e1lellllozine neque in adia,centels villas, Vbi vna dierum occurit p gwardi.ano J alcoho Obara, venienti de villa quem temulenter tiranice :i:nv.ader,a:t evaginato gladio d. Cobilinensi,s internundando e1dem m01rtem, si in poste1'um compaJ':aret extra mon.asterium. Qui 'pauper et timirl.us in ter1'ore convolutus votum vouit non amplius exiendum de monasterio. Tandem in famulum in:silijt furios'a commillladoIle sub penia capitis, ne vltra fratribus se,ruiTet et sic factum fuit, A domino compressi videbant:ur, vt neque equos domi 11cebat habere nec manipulos in domum fe:rre. (183) Sed a,pud quendallll nobilem d Smolnicfki manentels frlatres mesium fructus seu mendieitat,em congrega,bant cum timore. Domi fratres iam inopia victus deficiebamt, P minister compm"ta tali fatrum miserabili seruitut,e et inedia, v.isceroso eosdem condoluit. In e:rastirnum tandem sui adwentus in locum i.Ilum, dominum adijt intrepidus. Quem idem magnificus ,excep.i't sati:s decenter et graC'iose. Qui intel' colloquium querulosus 'contra fratres illius cenOlhij de crimine homicidij sui subditi, petens insuper, 1'eus huius cri.mini,s vnus e'x fratrihus trarleretur in maIlUS suas vel vt in peTpetuoscarce'es intruderetur. Quod si secus fe,ceritis, iinquit, solus vindi'cabo hoc faeinus pro "Subdi'to meo. Hec dioendo iureiurando in feruore magnJO postulabatur Se hOlc fa.cturum. Et postquam effutiuit a,pud se iam dudum proposita et determinata omnia" dedi,t eciam locum dicendi et p. ministro. Qui tandem modeste et iuste eum convictus, fuit mieior fadus. Testeis produ(183v)cere iussit pro ma.nifestiori frat1'um iUll'ocuitate dedarancta, concedendo terminum certum eisdem statuendi,

WA WRZY'JlEC DENZELSTJEHNA - ENGETROM.

"Och, nic często między nami Mvżna wspólną myślą szczerze Tak serdecznic ducha wznieść! I otoczyć tak laurami, IHóre niesiem dziś w ofierze - Polską pracę, polską C'zCiŚć!,. .... W. Engestl'om - z wiersza ku czci Kraszewskiego.

W poszukiwaniu ma,terjałów historycznych, potrzebny.ch mi w służbie u pł'Ochliwej JV[,elpomeny, zagłębiłem się w wiek XVIII, i w cz,asie tych studj6w napotkałem na .s.zla,chetną., rQmantyczną. wielce postać posła sZiwedz.kiego w Warszawie w czasio sejmu czteroletniego, hr. Wawrzyńca Engestr6ma, założyciel.a linji polskiej tego naz'wiska, ożenionego z panną. Różę. Chłapowską, wielkopolanką, co najwięcej przyczyniło się d'O osiedlenia tej rodziny w Polsce " choć SZw,edz1ki hrabia do najwyższych doszedł w swym kraju godnDści, rozległego po .stryju majoratu na Rafwelstat i nazwiska Benz,elstjerna. Chlubny t'O dla polskiej kultury fakt i ciekawe dla socjologa zj.awisko, że w okresi,e największych k,lęsk narodowych, kultura nasza nie stradła rric ze swej dynamiki, owszem potrafiła działać jako siła atr,akcyjna, czego wym'Ownym przykladem dzieje, 'Osiadłej w Polsce J.inji Engestromów, spolszczonych zupełnie w drugiem już pokoleniu, urimo liczne1 w macierzystym klaju rodziny (kancle,rz Wa:wrzy,n:iec miał w Szw.ecji na wybitnych nawet stanDwiskach 8 braci!). Odpowiedź na t'O -ciekawe zagadni,enie znaj dz:i emy, alnalizując sz.]achetny, czysty jak kryształ, charakter Wawrzyńca

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry