EGZEMPLARZ POZNAŃSKI KRONIKI KOMOHO\\ I\IEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 5 min.

niendo in dormitorium fr.atr.es quereibant interficiendos et maxime p g'Wardianum, Sed ipJSe 1dem pater caute exiuit de domo ei se rontulit in a.rcem rmi enarran:do talem incursione,m et tam violentaJll ne nequissimorum nebulorum qui interim. ad ciuitatem exiuer.ant acceptis sui s renunculis (?), Gwardi.anus aut(em) acepto auxilio bra,chij secula,ri:s de a'ce et ciuitwte m.andato d. KorezJJek (?) ca1pitanei vt ca.perefI1tur. Tunc om.nes COlłvocati illo sacl'O mane PalmarUJlll convenerunt cum :a!l'mis gladijs et fusiibus ad c,apiendum eosdem an:teisignanos, iam existentibus eis in domo quadam minus hone'sta. Eam tandem circumderunt, contendendo eos 'capere, sad non potuerunt, .iipsis fortiter resistentibus, edrum auxilio illarum mulieJl,carum que in iIla domo habitabant, Ipsi vero ,audaciorels fadi ad eos de domo exierunt cum gladijs, conflictum et impe1tum fecelI'unt cum omnibus vkibus, speiCitlant,e tota ciuitate iIlam tragediam admiran(lmn. Tandem vtcunque compressi a fali multitudine, intm' quos nonnullos lania,runt, et oornprehensi, 'in arcerm deducuntur inca:rcera.ndi. (161 v) In b'eui autem in Vni,eyow delducti et incarcera.ti in parcit,ate v.ietus seruabarntur, ta'l1 ' dem inde remi'Ssi in Ordinis disciplinam sunt restituti. Tune vnus eOO'um in locum P.osnaniens,em, aUus in locum Cobilinensem incarceraIlidi fucrunt deputati per l' p ministrum Innocerrcium, vbi longo satis temipore seI'IUa.bamtur. Qui tandem miseiI'acione patrum p(r)i(m}orum et intel'cesisone multorum hominum di:mislsi fuerunt. Tali gra ci a contentus fI' Adamus honeste conve'l'sa,tur in 'PI'ovincia, sed f,r Stanisla.us ,apostata faetus :ad ConventualesFn Pisdri int,e'r nebulones tabe'rne exel'dcijs intendendo lancea confossus ab vno eorum, cito et misC'lbiliter interijt. p.ost ca,pitulum hQC Lou:rcen!Soe p Stepha:nus de Op athow , pI'edicator celeberri'Inus quiillo tempore simi.lem Crads non habuit preter dr LOO'politanum Joannem, in vilgiHa Simoni:s 20) moritur ollluibus fratri'bus Ordinis spiritualibus et secu:lal'ihus de elO multum dol enti'b us. Qui quanti habebatur apud ip'8oS

20) 27. x.

tunc vide1'e fuit cuius animam Chri,stus habcant (S) in selculllIll seculi gJ.OiriosilslSimam omniu'll1. (162). Tunc -un eandClm viam secutus eum octaua rUe :r p J{}anne Co.morOiW'ski, pl' grandewus, Qui bino trienll'io laudabiHter pr'Ovindam rexit, Irequentis.simus :im. c!alpitulis, ge!llera.libus vt i'u I.ugduno et Homal1o tempore vnionis sub pontifice S€di!s Apostolic.e Leone X, tandem in Campellllsi c,api'tulo. ta.met[si] pater et viI' corpulentu;;; et 'Pedibus tumefaeti<;, vtiqu9 tot i tine,ra, obivit non sumtuosa prouisiOlne. Eo.dem anno. in fine trien:nij 1537 pl' Innocencius minister instituit capitulum in loco. ColensL Ibidem n octauum mi'listrum electus est r p SelJastianus Leo.polit'all1Uis in primo .scrutinio concOl'diter, tune e:\.istens gwa.rdianus Crads. Et iune (,'0dem primo anno sui officij in propr'i.a periuit ad ca,pitulllm generale quod celeibra,[ba]tur A'sisij pro. anno D. 1538. Et qUOiniam protelabatur ilIud C:apitulUlm genell'a,le, vnde non valcll"s tam cito ".mire in ea,pitulum provinciale quod suo. tempore celebrari dehuit, scripsit ex loco Assisij ad 'P cOlmmissarium. p InnlOcP'lldum de Costen, vt omnino tempu s ca.pituli vS9:ue ad f s Michaelis protenderetuI', (162v) Et quta littere re'llocato.rie non i:ito venerant .ad manus p commisSialrij, omnes vocates iam ante vocaU conve,nerUll't in locum determinatum Cazimiriensem; tunc quam primo littere venerunt, et ipsis tandem visis et coO!g'nita caUisa, reuo'cauerunt capitulum vsque ad f s Miich'aelis, se i:psos Iocando per loca adiacencia, aliqui eorum ad lo.c.a sua reversi sunt, pre,stolando f,elicem adventum r p min:istri. Qui ante f. s Mirłme.Iis a finibus Silesie tramite recto vsque ad Vartham, tandem aswciato sibi p gwardiano Varthensi Felice de Costen, v,enit in locum ca!pituli qui cum magna leticia ab omnibus excerptus est, a D 1538. Et quoniam graui raucedine premebatur, ob hanc causam p Alberto de Proszeuice iniunxit concionandum loro sui pro. camonica eleetione winistri quod et fecit ornate. Eodelm łan no smus rex noster Sigismundus filiam suam ex Bo.na regina primogenitam non1ine Isabellam nuptui tradidit regi Hungarie Joanni, pro eadem expedici.o fuit regie glorie condecens. (163)

Capitulum autem s8cundum idem p minister celeJ)}'al1it a. D. 1539 pro tempore cons\veto in loco Prz,evorslcensi. Quoo omnibus vocalibus fuit moIestum, maxime p-bus Mailoris Polonie propte.r tantam distancitam. Quod ca.pitulum mfcus d. palatinus d. Odl'ova.sz St,anislaus et mfca d Magdalena pal.atina Belszensis, amita eius 1dem in Caynczug.a, abundaillter in omnibus pl'Oviderunt. In quo capitulo quidam duo se ere,xm'unt durius contra p l' ministrum, sed per multos coufusi tanwrunt quia defecerant. Post hoc ca,pitulum a. D. 1540 fI' Jacobus Dzaduski cutlu ja:m eitJ'a xxx anuum in Ordine ageret, tUll'C et gwa1 1 dianus IDei Posnalliensis, amh'iuit sufraganeatus digniiatcm sed p'ocius seruitutem, ad quod cuectus fuit im:port.unitate ami!corum ejt insta,ueia, maxime fI' Stallislai theIollarij Posnallieusi's, hoc .agentis apud l'mum epum Posnani,eusem d Braniski 21). Qui tandem in breui habitum OrdiniiS deposuit, p'l'Oipter quor! toti capitulo prelatorum ecclesie :illius contemptibilis reddebatur et .suo fri gm'mano, rmo epo Przemislonsi. Et post aliquod annos d. Sebest.ianus (163v) Isbienski 22) uado epa:tu PosnanieuiSi eidem infe.nsissimus eumque compellebat Ordinils habitum indui, adeo vt eicle'l1l compellebatur ,ad Sedem Apostolicam a:P'llollare, vbi eciam vix obtinuit hreue .a.lio vtiquCi c.apucio vti. In hoc eodem anno in loco Costens, intel' p gw,a.rdial1um loci et p confes sorcm, et intc' Sorl()lres Tel'eiarias agebatur ,negoeium satis sordidum quod notum et .sc.a.nda;losum toti ciuitati et contrate Costeusi. Quod adeo intricatum fuit et indisolubile quod neque secuiarium cOllsilio neque patrum Ordinis seu provincio poterat dirimi. Ad quod discudendum cOllllponen:dum planandum interpelatim qua.ttuor fuerunt oom!IllissaJ'jj des.tiuati cum magnis impell'sis per l' p ministI'um Sebastian um a I,eopoli, sed neque ipsi profece;J:unt. Vnus tamen eorum COl1gregauit dispersas So..'ores que fugitiue facte in domibus nobilium mansel'ant ,amicorum suorum, a.lique in arro Cost,ensi quas reduxit in domum SororU.ll1 sed cum magna clifi.rultate,

21) Branicki Sobastjan, biskup poznmislki 1:>39-1-4 (s).

2) Izdhiellski Benedykt., bis.kup poznański 1546-53.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry