EGZEMPLARZ POZNAI'<SKI KRONIKI KOMOROWSKIEGOmiasta 8), ws,ze}.ako to nie zgadza się z tem, co wiemy wogóle o rhar:akte1'ze Feli'ksa. Z innych ozynn{),ści jego zapisano, że uzyskał potJwierdzenie Papieskie przywileju bis;Jmpa ona.rskiego dla konwentu poz.nallS1kiego, treści nieznanej 0). Zakończyws'''y urzędOw.anie, mimQ lat Feliks ezuł .się widoczui,e dobrze na siłach, skoro mógł objąć kustoszostwo krakow,sk.ie, na: <którem spotykamy go 1568, 1570 i 1571 r. Nie uczestnic.zył wszakże w kapitule przeworskiej 1570 r. Ostatnie lat.a swoje s:pędził w Poznnaiu, zapewne od r. 1571 lub 72, oczywiście bez urządu i tam go śmieJ'ć dosięgła, 1574 29 wrz,eśnia. Feliks z Kościana '''y.stępuje ja:ko jeden z 7Jna.mienitszych Bernardynów w XVI. Daliśmy temu wyraz już w swojej hi.storji Berna1'dynów; zbadanie naszego rękopisu potwie1'dza tę opinję i ,dane Q nim uzupełnia. JaJm jeden z kontynuatorów Komorowskiego. wyłania się teraz. Charakter j,ogo pisarsld nie odznacza ,się niewY'kłemi zaletalmi: sumiennie i dołda,dnie opisuje, 00 1Widział i słyszał. ZaJW!dzięcz,amy mu. budujący opis zgonu Bernardyna ZaJkrzmvSlki'Cigo.. Uchyla zasłony nad usterkami ówczes:nemi w prowincji, co później staJ'ano się zaciemnić. Sumiennie też i go.rliwie sprawował swoje urzędy, w .szczególności przeł,ożeństwo. prowincji. Że trzykrotnie nall kapituły go powoływały, świadczy o zaufaniu spółbraci. Wykształcenia jego. szczegółowo nie znamy; doskonałą znajomość łaciny, coprawda średniowie'cznej, :7,dradza jego. pra.c<a kronika,rska, umia,} też nieza;wodnie po niemie,oku, który to język w ówcze,snyrn Ko.ścianie bywa.! używany. Licznie - znaleźliśmy 23, w tern dla Kościana 13 - konwentom, zwłaszcza ojczystemu, przeznacza księ.żki; to dowodzi, że rozumiał zn.aczenie i potrebę piśmiennictwa teologicznego w konwentach. 8) Dotyczące sprzedaży dokumenta w Kronice konwentu wschmvskiego: Kamień5ki J., Annalcs Polono-Ser3Jphici IV, cz. III, 14-7, w Bib!. Bern. Lw6\v, s. s. Wiadomość o łapówce w kronice skępskiej z pocz. w. XVII \v Bib!. Scmin Duch. w Plocku s. s. 63. 0) Topographia itd. TIk. Bib!. Ber:;,. Krak. s. s. 55; jest tam mowa o 71 dyplomatach konwentu IKJzn., ale be'z przytoczenia treści. Feliksa k,siążki rozproszone są po rozmaitych bibl., najwięcej w Archidiecez. Poznańs:kiej. Dokładną datę zgonu podaje Nekrolog pozn.. rk. tamże przechowywany, s. B. 874.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry