KROIKA MIASTA POZNANIAcjalstwo dzierżył Hieronim Kościanek, 8, IX. 1561 do 8. IX, 1564. który w r. 15(12 tak ciężko chorował, że nie mógł odbyć kapituły prDwiIllcjalnej. Termin !kapituły p:r:zypadał na 8 wrz,eśnia, wtenczas więc chorował; mógł poprzednio prowincjał wyjechać na kongrega:cję generalną c.ismontailską, do Włoch, odbyw1ają.cl'J. Bię podczas Świtek (17 ,maja) i FeJilksa ,zamial1G1wać z,astępcą.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Nie spotkaliśmy bowiem wypadku, aby wskutek choroby prowincj,ał mianow.ał komisarza, tylko zawsze wydalając się z prowincji. Z kapituły kośdańslki,ej r. 1564 Feliks objął po raz trzeci prowincjalat, a zakoilczył urzędowanie kapitułę. łowicką t'. 1567. Podczas tego trzechlecia uczestniozył w kapitule generalnej w V,alladolid 1565 r.; podzHwia.ć na,leży dalekę podróż człowieka, będcego prz€deż już 'W podeszłym wieku. Cz,aiSY Feliksa 'są okresem największe'go nasilenia nowowierstwa w Polsce. Bernardyni \Stali w pim'wszym szeregu obroil,cóW starej wiary. Z istoty ,rzeczy prowincjałowi przypadało tu najważni,ejsze z,adanie organiz.acji walki, do czego należ,ało głównie wyzna,czenie odpowiednich kaznodziejów, spowiedników, kwestarzy itd. Kilka przykrych wydarzeń, skutki ówczesneg.!) rozprzl;',żenia moralnego i dyscypldnarne;go zapisał nam z tej doby Innocenty z Cz,e'niejewa; najwa,żniejszy i najdotkIiw.szy cios była to apostazja kaznodziei kościańsldego Danie,la Ostvowskiego do nowowierców 151m r. W polemi'ce z prot,estantyzmem Feliks l'Oz'winł ożywion działalność. Tak zapisano, że 'walczył z heTetykam:i z Ślę.ska II), co za:pelwne należy vozumieć o przenikaniu ŚIzaków zlutrz,ały'ch do miast wielkopolskich. Zapisano dalej, że "chwała jego była w rozprzesb'zenianiu w:i.a,ry katolickiej, w tępieniu herezji, nazy.wano go młotem na karcerzy 7). Na ten czas wypadło mu załatWiić sprawę gruntów klasztoru wschO\v.sldgo. Niepodobna było go odbudować w lutr'skiClffi 'Zupełnie mieście. Zal'Ząd prowincji zatem postanowił sprzedać tę posesję, co nastę:piło w r. 1564. Z tego powodu powstała pogłoska, że za tę ,sprzedaż prowincjł wzil'J.ł 80 zł. łapówki 'Od

II) Cz Rk. nr. 3625 34 sq.

7) Digon Th. Chronolo.gia itd. Bib!. Bem" Lwów, s. s. 48,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry