2.H

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.11.30 R.3 Nr11

Czas czytania: ok. 2 min.

I(ROMKA J[A8TA POZNAIA

dowania w&zytkie',\"o, co tyIko wiedział, ocl )Iickif'wicza i Goethego począwszy, a skonczyw8zy na Kołtunir nadwiślmiskim. Nie pominął też w Rwych ek"ku1'sach dZIałaInoki towarzystwa hakatystów (,/htmarkenverein"), którego clziałalnośt 7.ł' wzgl<;r1ów pkonomicznych, jako szko.lzącą niemicckirmu kupiectwu, potpia. Pominąwf\zy notoyczne błę.Iy i omyłki można książce tei pl zyznać rację bytu ze wzglęcIu n:t cZJ telników, dl:\ których jest przenaczona. Pla, nas ma ona tylko tf) wadoŚĆ, że zawiera obszerny spis pub1ika.cyj, dotyczących nietylko ;\larcinkowskiego, ale dziojów \Vielkopohdd w wieku X IX.. wog-óle. \. Woj t k o w s k i.

R .Juhileusz 25-lecia śpiewaczych. 13. O<lRłonięcif' pomll:ka Boleława Chrohrpo. przy koszarach 58 pułku piechotT. Dnia. 2 li<;tor:ada uruchomiono kon1lwik2.cję autohusową Poznańskiej Kolei Elektrycznej pomiędzy t;tarym Ryukiem a Główną i Winiarami, 10 listopada dal"zc linje, plac Wolności-ulka Ma.trjki o!'az :-\hwy H npk wzg1. pIac 'Voho:<ri-Lawica. Połąpzeni:1 ze S!arołęką nip wprnw:llhono z JJow(HIII złpg-.o stanu (Irog-L

KHONIKA l\IIESnCZNA.

Listopad 19=3.

,Harmonji", towarzyst\ya śpiewaczego.

Konkurs kół

Z łWCHU WYD_\. WNICZEGlI.

KRiążka aG re sowa. opieki nad ubogimi stołecznego m i a fi t a P o 7. n a 11 i a. Poznail 1!125. 8°. Str. 77. Zawiera: Skład Hcputacji lJlt')!!ich, spis pokoi biura opieki nad ubogi'Ili spis sióstr gminnych, spis Rtacyj opiekuńczych i poliklinik, spis kwater komisyj, spis nlie, deputowanych, lekariy i radców ubogkh. f- p r a. w o z. fI am i e 1.i e j IS k i. c. h Z a kła d ó w Z a o p a t l' y-w a n i a War s z a. w y, za. rok 192-t Za wif'r:t m in. opi ogńhwj s.vtllal'ji <>1«Inomip'1:Ilej i aprowizacyjnej.

TOWAHZYHTWO }lILOśIK()W ML\T'\ POZNANIA.

VV ,Ialszym- ciągu wpisani zostali na liHC!e człcnkó,v pp.: 226) .Tan 1-'0plp.w.,ki, siprżant Rztahowy; 27) profesor Pr. Wrzospk.

TREś(': Po!!.I:jdy pisar7' pozmuiskieh pierwFzcj połowy wieku XIX. na ppoki w historji, (Andrzej Wojtkowski). - Weteran Pozna{lski lS25-1925, (Anirb Koehlerówna). - Arthul' Kronthal: Dr. Karol l\Iarcinkowski, (AlHI1'7ej Wojtkowski). -- Kronika mieiQrzll:1. - Z ru('hu wvtbwnipzego. Towarzytwo l\Iiło:<ników Miasta Poznania.

Nakładem Magistratu stł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74, Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich T. A.. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.11.30 R.3 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry