EGZEMPLARZ POZNASKI KRONIKI KOMOROWSKIEGOpragnął złożyć urzęJd. Z kapituły r. 1551 zaichow.ało się jego 'Przemówienie, mające chHrakter kaJZania ł).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

W latach 1552 i 3 spotyikamy Fe,uLksa w K'Ośc:ian:ie, bądź t'O ponieważ kaipituła kończąca urzędowan'ie l pozwoliła mu wybrać ojczysty konwent na pobyt, bądź przeznaczyła, 'Znając jego upodobanie. Jako ek:sprowincjał brał udział w zarządzie prowincji a n:iezadługo pewnie pil'zez k,apitułę wa,rszaw,S'ką 1554 r. został wybrany aktualnym definitorem, z którego to stanowiska na now'D 'Objął prowincjalat, powołany przez łmpitułę w Opatowie 8. IX. 1557. Oprócz czynności bież.ących stanęło przed nim odbudowanie konwentu ś Agnielszki w KrakoOwie, pogorzałego 1550 roku, 'Oraz 'Przykra sprawa dwóch .apostat6w, Ludwiika z Poznania, zwanego Pie,rem, i Józefa z Ple,s.zewa, którzy uciekłs'zy do starosty onarskiego, dziedzica dóbr Kobylińsldch, podburz,ali go przeciw tamecznemu konwentowi aLucliwi'k na!wet został wikarym u plehana miejlscDwego Jasrkie,rskieg'O, nowowiercy. K'Onarski 'Odgrażał się, że !'koro .spotka jakiego Bernardyna, zabije. Miejscowy gwardjan Józef Obara 5) był bezradny. Tutaj F,eliiks dowiódł wielkiej 'Odwagi; wyruszył b'Owiem do K'Ona!ski ego w towarzystwie definitora Szczepana z UrZaZOW13i. Nadspodziewanie KonaTski przyjął go dobrze i rze,cz, zdaje się, pokojowo załatwiono. Sz.czegółów 'Pojednania nie znamy, ln<>że prowincjał przeniósł gwardjana, przynajmniej spotykamy Jakóba r. 1562 'W Kralmwie, gdzie umarł. 'Wobec ta:kieg'O sukcesu, nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, dlaczego wbrew pierwotnemu wyborowi, do'konanemu na trzedllecie, Feli'ks już następnego roku na kapitule radomki,ej 8 wrześni!a 1558 z}'Ożył urzędow,anie, doczekawszy jelsz,cze na:koniec, 1 września, .;;.palenia konwentu wschowskiego prze1z protestantów. Feliks zn'Owu Dsia.dł w Kościa:nie, gdzie go spotykamy w T. 1559. R. 1561 musiał znajdow,ać się w KrakOlWi.e, i to na urzędzie kustosza, jeśli mógł nasz ręikopis oddać d'O klasztm'u poznm1s1dego. Może już wtedy był k'Omisarzem prowinrcji, jaklO któreg'O sP'Otykamy go w r. 1562 dowodnie. POdÓWCZ8;S prowinł) TIk. ten znajduje się w BiblJ. Kórnickiej nr. 122. fi) Może identyczny z kaznodzieją Jakóbem z Śremu. P{)r. Bernardyni I, 147-9,

JOJ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry