KRONII<:A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

284 w 15 dicere f quia hic }.ocus est ei a;ccąptus (P k 111 v mg). Ib. w 8d £li f m:issam / .e:t san.atus est (P k Hlv w 10f9d).

287 w 12d eorum f gI.a:dio (P 'k 11:>v w 1).

290 w 4 zamiast facile : fals.e (P k 114v w 9d).

291 w 15 recipiehantur / et c.a:rcerr:a.bantur (P k 115 w 11) 292 w wierszu \Vładyslawa z Gielnio\\',a zamia:st Pertru<;.

autem : at i zamiast rtiripisti : di.rupisti (P k 116 w 12 i 15). 293 w 13 zamia"t indies : indiges (P k 11Hv w 13).

294 w 12d zamiast "inar,ii : \'iwarii (P k 117 w 4d).

296 w 12d zamiast Romana : Bononie (P k 118 w 9).

297 W 15 censebantur / ipso dicto g,enerali cuncta auclielde (P k 119 w 5).

306 w 11 Ruthe'11Oł'um I dmiterio (P k 124 w 4).

310 w 7 heJczkas / ,pro cerrvisia (P k 126 w 18).

314 mg CDmm:i.ssarij post saxennium mitteballtur, non oontinuo manehant .rn p()uinda (P k 128v) (Kamień ski). 315 mg Cassatum per .consilium TriJdenti'rmm (P k 129 mg) (w XVII, doty.czy głosów na kapitule).

316 w 7 comittum / piOpu}.orum, civitatum (P 129v mg w 7).

319 w 14d Romana I prOlptecr ISlranda]um l11undi (P 131 w 2d). 320 mg Praxis .ad inchoandals electiones. Ex discretis Hunt cUistodes et ex vicarijs prouincialibus ministri prouil1'ciales (Kamieński) (P k 131 v mg). 322 w 11d conscribebant / literaliter (P k 133 w 14).

324 w 6 fra,tribus i in procerssione (P k 134 w 2/3).

326 w 8 zamiast reguI.aJ'ium : regularis (P k 135 w 18); w 14 z:amiast generalium : provncialium (P k 135 w 10d). 334 w 8 zamiast Salve ff1liciter ! Pater v,eniens : Salve sancte pater! Veniens (P k 139 w 2d). (Jest to antyfona do ś Franciszka). W 12 zamiast postquam : post quam (P k 140 w 5) w 18 zalmiast custodes : custode (P k 140 IW 13). 337 mg Locus Ca,zimh1enlsis huc scribatur sUlsreptUis (P k 142 mg). 340 w 8 zamiast et germanus ,suus : vel posteri eius (P k 143v w 4).

341 w 4 quo / ca1pitulo; w 16 esset I a:b offi'do (P k 144 w 13 mg). 356 w 10d principio I scissioni:s (P k 152v w 15); w 6d Polonie f posteris (P k 152 w 21); w 3d muta,ri J' de Polonia ad Litua'niam (P k 152'0' w llflOd). 358 mg Quamuis sit s'empffi' vite irri.prehens.ibilis et deuotus in spe.(cu)lum obiectus omnibus; o utinam talis ho(m)o inven.iatur in p'rouill'cia. (Hi)c t.amoo in fine vite sue t... te quantum humile quantum (?) .,. noonine s'lliipsius exhibuit et diceret se suiipsius negligent,er. O quid dicent (ne)gligentes morituri (P k 153v mg); (dot.yczy Rafa,ła z Prosz{)iwic; tekst źle czytelny, pierwsze litery przy oprawianiu ohcięte). Ib. w 9d tamle:m f visitato 1000 \Varthensi et ].oci.s Russie congregavit capi1tulum in T.arnow prov.iu;ciale (przekreślone Pk 153v w 19 i 20); \V 7d remot:i's ! a quihus (P k 153v w 23mg).

362 w 13 penam f ipso facto (P k 155v w Wj17).

Przechodzimy teil'a,z do kontynuacyj. Jest ich trzy, a co do, treści odpowiadają pi,erwszej lwntynualcji rękopisu JagieHońsktego (L 363-82), ale z znacznemi odmianami. Z naszych kontynuacyj pierwszą należy porównać z tekstem L do ;str. 367 w 3d, a 'to, w taki sposób. że L 'sianowi jej stresz,C'zenie z .opuszczeniem wielu ciokaiwych szcz,egółów. Autorem naszej kontynuacji jest Feliks z Kościania, j.ail(: wynika z tekstu. Odtąd tekst nasz t. j. druga kontynuacj.a jest Il'{eutyczny z tekstem L aż d.o tegoż końca str. 378 z drobnemi odmianami, z których najw,ażniejsze na str. 375 w 13d ministrum f in quo loco v!tra spem omnium satis .abundans e1t suffieiens fuit oraz na str. 376 po fl.orenQS f Idem pl' Joseph de Plessow missus de mamertitnis (s) as:signatus fuit in predicatorem pro, loco Calisiensi. Dalej tekst nasz nie posiada ustępów str. 37fi .od A n n.o -do .o c f C i di i (w 9-8d), sb'. 377 w 5-10 i w 19 M i s s u s do 'końca strony, str. 378 .od początl{U do wIO. 'Str. 375 w 7-19 tudzież 3,8 w ostatni od r e i fi t r u s i opolwiada ohszernie z,amia!st koilOa zdania na tejże stronie i rlwuch pierwszych następnej 379; opowiadanie Q Bonie podejmujel słowaJmi Sub h.oc tempore. Biorę.c pod uwagę treść ustępów opuszczonych w naszym te1kście, to dotyczą nie spraJw zakon

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry