EGZEMPLARZ POZNASI{I KRONIKI KOMOROWSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Uwagi. te pi'sała ta sama ręka, ile mamy w pamięci, Kamień ski ego. \V stosunku do użyty.ch przy druku rękopisów, nasz najwięcej wy:kazuje podobi,eiu;tiwa do J; ntl.e idzie jednak ono truk daleko, aby można uważać je oba za jedną grupę i przeriWlstar wić Cz. \;Vyobrażamy sobie wzajemny stDsunek ty,ch trzech rękopisów w ten 'Sposób, że KOimorowski sporządził trzy egzemplarze t,ej tr.zeciej redakrji, w istot.nej swojej treści identyczne. z drobnemi odmia:nrumi, zdarzającCimi się przy -przepisywaniu. z,własz,cza jeśl'i go dokonywa sam autor. Dlaczego t.rzy? może to tyl'ko przypadek, ,ale może 'przeznaczał je dla trzerch głównych konwentów Krakowa, Poznania i \;Varszruwy. Uważamy sposób napisania n.iniejsz,ego kodeksu taki, że najpierw sporzą.dził sam tekst od ok. W począwszy, dając p.aginację, pot,em dopisał uwagi na k 1-13, nHlk.oniec czytając go ;pododawał niektóre uw.agi w tekscie lub na marginesie, ciągler mają.c ,przed sobą drugie rękopisy. Że kodeks t,en pOłwstał -dopiero po J. świ.aJdczy okolicznlOść, że urywa slię w połowie zdania, widocznie staroowi śmierć wytrąciła piół'o z ręki. Różnice pomiędzy kodeksem nalszym a J .są małer; największe odmiany znajdują ię!w rubrykach ma.rgineso:wych. ale i .one są na ogół t.yl'ko stylistyc,zlne. \V porównaniu do L znajdujemy w wie,lu miejscach lepszy tekst; nie przesądzamy, czy WSlkutClk stanu rękopisów, czy nieza:wszer szczęśl:iJweo odczyt.a!llria. Tut.aj należy częste w P używane Cracis, dy L zawsze ma Cracoviae. Podaj,emy teraz ważniej,sze różnice ,pomiędzy L a P: Str 75 w 7d po Cristum / ipse quietem suam quasi que,rere videretur. (P k 19 mg). 78 w 2d possum i in vice tua ca.usas mClaIS et ordirris autliat et dissenriat (P k 20v mg). 79 w 11 zamiast () : sexto decimo (P k 20v w 6d).

81 w 11 pe'regrinum / diuitem (P k 21 v w 8 mg), 89 w 10d Johannes i m'dini (P k 24v w 6).

90 9d generali! Johannes Parens (P k 25 IW 5).

91 mg Cezarius zamiast pro itd. : ma:rtkisatur pro observamia regulari. (P k 25v mg).

10.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry