KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

J{ 1-6 Controversia fratris Ubffi"ltini de Cas(aU) cum toto Ordini cora:m Clemente P V fact(a). K 6 fLnJils 1536. POłd tom napis ręką Feliksa z Kościana, jak wyżej. K 6v-8v De recursu .ad amicos 8piritualels cessant.ibus elemosinis. Determinacio quorundam patrum nostrorum; tekst 6v-7v, ta:.bliczka 8, 8v próżna.

K 9-11 A D 1498 in cłJJpitulo generali AquHe fI' Jel'Ołnimus de TOl"nelio vircarius generalis determinauit quod lioet recurrejJ"e ad amicum spiritualem. Ii: 11 v Scripta hec Cl'acis in decrepita etate 1536 die sa.ncte Mariemagdalene 2). J{ 12-13 pl' Crisostomus de Warisio h.als quinque dec.isionas penis brevi,arium quamvts dr. theologie utriusque im1s 'ad silencium inclusive quod v,erUim decJ.arauit. Ii: 13 Cancelaliius Parisiensis de vsu (zamaz,ame). Na końcu Hec CanceIarius Parisiensis contra pmprietarios 1536.

K 13v--15v próżne.

l{ 16=1 Incipit breue memoriaJe ordinis fratrum minorum itd. jaK L. Wszystko to, tl1lik kalrty 1-13 jk i M,omOł'iale pisał własnoręcznie Komorowski. Ręikapis jego uryw.a s.ię na dole k 155 słowami: v b i e t l' e e I e c t u,s e s t = L str. 362 w. przedostatni. Następno wyrazy w L jesz,cze ręką I(omorOlw:skie,go pisane do końca zdania i n p l' e I ,ru t u m do. e t l e, t i c i a , w naszym rękopi'sie już z,apilsał kontynuator. I(on'tynuacyj rękopis naJsz, poOsiada trzy i temi kontynua:,cjami najbardziej różnli ię Ołd rękopisów, użytych przy druku. I(ontynuacja I k 156-165v, w 9 pióra Felil{sa z Kościana., J{ontynuacja II 1< 1t5v w 10-182, w 9, slowo gre-su.

Kontynuarja III 182 w 9 od słowa ,c e l et r ,t m o doO k011ca !"ęk.opisu k 183 w 2.

K 184 i dalsze dOi !<!ońc.a ,niepaginow,ane są próżne. Na ostatniej kilk,a uwag wyciiągniętych ,z tekstu z podan:i,em k.arty widoczn;ie dla pamięci, m. n, doty.czą Poznania: LOłCUiS datus Posnaniensi-s folio 49 ,anno D 1477.

lu convontu Po.snaniensi requiescit :p. JoannCiS f.ol. 4.

. 2) 22 lipca. K. umarł tamże 3 listopada 1536.

Qg4

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry