- WETERAK PQZNAŃSKL

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.11.30 R.3 Nr11

Czas czytania: ok. 2 min.

1IJllieszczała również wiersze ze spu:5cizny literackiej IV ojciecha Turskiego, którego z redaktorem łączyły zapewne blisKi£; węzły krwi. Byli Tul'scy zapewne brać'mi, pochodzili z tego samego gniazda w wojPw. brzesko-litewskiem 1 ) i IJod koniec życia osiedli _ w vYielkopolsce. \Vojeipf'h wojskowy, polityk i literat, w Pary 7U znany pod imieniem Albert lf' arl1late, po życiu hurzliwmn zmarł w POZllaniu ;31 lipca 182-1 r. Zapisany w Liber 1\101 tUOrtlm kościoła św. l\Iarcina, skąd wiadomo, ;;'l, umarł w zakładzie Sióstr Miłosierdzia .,pro melancholia" ,\ Gk r. życia, pozostawiwszy żonę Felicj(: de domo Coquelis, z3luieszkalą w Paryżu i dwie nip,letnie córki. Turski był autorem killul bro::-;z!l r politycznych. W vVetprlIlie ukazało się tłomaczenie FCllrT nacina z zaznaczeniem, ;;'(' pierwotne tłómaczpuie Ilokun:uw nh-'gdyś w "'arszawi( 2 ), autor \\ Poznaniu poprawił. Z wierszy zacipkawia jako obrazek obyczajowy "Na jarmark Poznallski lB ]"." poświęcony słynnym lIiegdyś jarmarkom: "Na kolana chrz('ei<lllie! - Dzi jarulark o więtYlJl JanieAle jarmark Had jarmarki - I nieslychaue fr'm;1rki. -- Od jednej d" drugiej bramy - toją bnd. sto.i: kramy - Po ealym l''nku Poznania - Są towary do przedallia' '. . . Proza przpwyższa poezjl> Na proz 'Vetorana składają si f: obok historji, rozpmwki o rolnictwie, ogro<l1Iictwie, pisowni polskiej, wychowaniu, dalt'j powidci, życiorysy. przysłowia, anegdoty. wiadomoci literackie. Z historji HJllif'cił Turski niellokoll('zoile wprawdzie .Józefa Pawlikowskipgo ,/prostowanie l)islH wZg'lędem Kościuszki," - anonimowe wspomnienia. ., Wyprawa wojenna 1812 1'. odbyta przez oficpra polskiC'go" i ,,() Li:'\owczykaeh ks. Dębołęckiego. Ostatnie jP,-;j;, wprmvdzie tylko skróconym przedrukiem wydanyeh Vi' Poznaniu 1G28 r. .,Przewag Elearów polkich, co ich llipgdy: LisO\vczyk.-'tmi zwano". Przypomina to pocl.ytnego niegdyś autora i kapPlana Lisowczyków, który t3k lł:orJiwie chciał wykazać w .,'Vywodzie jedynowładnego p:ulstwa świata... Ż(. j(;zyk słowia1iski pierwotny jest na wiecie. Nie gall, aż przeczytasz'". Tymczasem Franciszkanif' przeczytali i zganili autora za wydanie książki, która ich zdaniem zakon obrzydza. Nie chcieli uznać wywodJ)w, że Adan'

1) Kraushar Al.: Obrazy i wipnmki hit. "\V:lrsz. 1900.

2) Drukowa!]£' u Grolla) 1787 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.11.30 R.3 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry