KRONIKA MIASTA POZNANIApięknego obrazu - odrzucać równoczesnQ - bogatą ramQ - przeto, ż,e zakurzona?. ."114). HitoTyczność, stanowiąca stałe piętno W\SzysUdch płodów Berwińsildego, w obrębie pJemvszej syntc'zy znajdzie wszechstronne ujawnienie. WysUWi ja;ko lZ,ainteresowanie liteackoe,stetyczne, jaJko z,acie+kawienie naukowe, badawcze oraz jako tendencja o charakterze n.arodowo-.politycznym, Ten ostatni 8JSipekt jest bardzo wyraźny, Przedstawiony swiat ludowosłowiańsiki, pi,erwotny, rodzimy czyni poeta widownię. gigantycznego starcia dwu potęg moralnych, d,wu pDglądów na świat, repr'e'zentowanych przez dwie rasy, dwa .sz,czepy. Moment, w którym ukazuje ten konflikt jest momentem przelomu, zmag.amia się ostatecznego 115). Powstaje na tej dro

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

114) Op, cit. str. 181. Por. str. 199, gdzie to stanowi.sko sformułowano nie mniej wyra.ziście: ",Twory i płody gminu nie sa, dziełem sztuki, ale sa, logicznym skutkiem zdarzeń i wypadków dziejowych; historja zawdy jest ich matka" chocia:t częstokroć jednego nawet rysu swej fizjognomji nie zostawia na twa,rzy dzieci swoich. - Lud niema wyobraźni indywidua.lnej, dowolnej; - wyobraźnia ludu jest tylko zwierciadłem czasu; obraz, jaki się w nim odbije mógł być tylko ten, a nie inny!"... 115) Czas akcji w "Bogunce" "przypada wkrótce po przejęcIU Chrześcijaństwa, a mo:te nieco pierwej iprzed jego upadkiem po śmierci Mieczysława II. Jeszcze na ów czas pierwiastek pogański przewa1ał w Polsce niezawodnie" ,", str. 181-2. ".. Tyle jest - pisze poeta na innem miejscu (str. 180) - w starciu pogaństwa z Chrystjanizmem poezji, :te nie pojmuję, jak dotąd żaden z poetów na&zych nie zwrócił na to uwagi i talentu swego. - Rzym w owoj epoce natchna,ł wieszcza Irydjonem". W tern zdaniu mieści się wyjaśnienie genezy dramatu historyc'znego o typie szC'kspirowskim, którego nieogłoszone dota,d fragmenty wypełniają 'bruljon drugi (B. 11). Obejmuje on 74 kart, z których 27 w całości lub w części zapisanych zawiera próc.z studjów rzeczowych 'i językowych (k. 15 r. 15 v.) .,\Vątek historyczny" (k. 2 r. 2 v.), potem: "Rozkład" (od k.. 4 r. rio k. 8 r.) ohejmuja,cy plan czternastu zamierzonych scen dramatu. Zrealizował z nich poeta tylko trzy. Za tern, :te ta zarzucona !próba dramatyczna nale:ty do okresu pierwszej syntezy przemawia sze-reg dowodów. Tożsamość postawy ide-owej, tożsamość osób występujących (Bojan, \Vładybój; obydwaj ju:t w "Bogunce" reprezen

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry