RYSZAHDA BERWINSKIEGO: "BOGUNKA NA GOPLE"dążnośri wyraźne. MDtto z \Yuka Stefanowicz.a ("Narodne srpske piesne") ;miało podsuwać odrazu te s.ugestje, które "TygounikDwi Literackiemu" pozwoliły nazwać "Bogunkę" powi,eścią - "słowiailskę." 07). Ozdobienie karty tytułowej odciskiem medalu, wykopanego w 1'. 1828 w Kruszwicy OS) wskazuje, że tę słmviań,skO'ść odniesiono w dwwność, że Jej nadano piętino archeologi'czne, piętno ekshumacji, wyko<pa.liska, rekO'nstrukcji. BO' też ten utlw6r pokusi się o odt:worzenie pierwotnego obyczaju, stylu życia, a prz,edewszystkiem o odtlworzenie pie,rwotnego języka z elementów różnych i sprzecznych: z archaizmów staropolszczyzny, ze swoistości jęzTka za;wodOlwegO' (rybackiego 00), łowie.ckiego 100), z za.pożyc:w,ń od języków słowklń

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

\V związku z tym charakterem "Bogunki" istniej!' możliwość symbolicznej interpretacji trzeciej pieśni Bojana (ballady o trzech braciach-zabójcach). Final nawet pOodsuwa sugcstję widzenia w nich trzech zaborów: "Póty te:t bracia - biada naszej ziemi - Plon z niej nie wzro,śnie - siew się nie rozlP}eui; A w jednym domu - w poluewnej rodzinie, I dziś i jutro krew bratnia popłynie!" "Powie,ści" op. cit. str. 149. Jednakże ta wskaz6wka jest odosobniona i niezupelnie wyraźna. Treść ballady wymagała;by zbyt dowolnego naginauia, aby w niej upatrzyć analo,gję symboliczną, do porozbi'Lrowych dziejów Polski. Utwór sam nie stwarza zresztą, tej konieezności. 07) Tygodnik Literacki 18O tom III, nr. 11 z 16 marca: "Z przyjemnością, donosimy czytelnikom naszym, i:t w \Vrocławiu rozpoczął się druk powieści wielkopolskich p. Berwiii.skiego zawierający słowiańską, powieść B og u n k a n a d g o p l a ń s k a i znaną, już czytclnikom naszym powieść o dwunastu rozbójnikach. Tomik ten wyjdzio w kwietniu". Ib. nr. 21 z 25 maja: ..\V tych dniach wyszly w \Vrocłruwiu zapowiedziane powieści wielkopolskie R. Berwińskiego. Nicomieszkamy w najbliższych numerach rpisma naszeg'o dać czytelnikom sprawozdanie z tej pierws,zej pracy tego utalentowanego, młodego poety". OS) ,Powipści \\iclko.polskie" op cit. str. 284 pocta pod.awał da.ne a pochodzeniu zabytku i tal; go opisywal: "Po jedncj stronie siedzący mężczyzna wspiera się na kordzie, druga strona gładka; - u obwódki znajdują się uszy - ale wIdać później dorobione.. .". 00) Znał go zapewne Berwińsld z własnych doświ.adczeń. \V artykulc .,Gopło i jego okolice" op, cit. 415 mówi: ,,0 tern zatruciu ryb

26g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry