KRONIKA MIASTA POZNANIApostawy wahają.cej się między 'k:mń'c()lwym indy:wiidurulizmem i tendencją ponadindywidualną 'PozoSitanie na zawsze charakterystyczna dla Be,rwińSlkiego. Wróci po la,tach wyraźnie w kompDzycji "Poezyj" (1844),

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

8. W P ł Y Iw Kra s i ń 's k i e g o.

Na Kr.asiństkiego, autora "Agay Rana", ale te,ż i twórcę "Nieboskiej" i "Irydjona" - Zl\vracał wcz,eś'll'ie uw:algę "Przyjaciel Ludu" i "Tygodnik Literacki" 87). Wpływ łaltwo tu dający się uchwycić - z czasem miał się zaznaczyć nie tylko w artystyczI;lym charakterze prozy wstę,pu dOI "Bogunki", w możlhvem j prawdopodo:bnem pośredndctwiA formy walte'rskotowskiej, ale mi.ał też za:ważyć silnie nad iJdelO\v'OIścią naszego poety. Z Krajńskiego wywiedzie się skłonność dOI skojarzeń ideowych, mierzenie wi:elkości przeżyć ich sYllllboliczną wa,rtoś.f'ią, jaik i skłonn()lść do wielkkh ide,owych kontrastów. List pię.ty z nad źródeł Noteci dositarcza p()Id tym względ.em bal'dzo char:aikterystY'cznego mat'rjału, Mniej 'Ważne jeSit to, że w bardzo ;poetyckim opisie bijącB krynicy kamyki podrzucane bezustannie prz,ez "p:romie,ń wyitrysikujące,j wody" wywołują. przypomnienie imion: "Sisyphus, Tantalus itd.", które poeta naiwnie i rz'ec. można: surrealistycznie notuje. \Vażniejsza od tego jest :aJsSIOcjacja z odległą. przeszłościę. i uczuciowa barwa tego skoj.arzenia: "NarOodzie lacki, tyś coś w kolebce poczęcia twego pił ze źródła Noteci! Jako z piersi maderzyńskiej wyssałem z niego t:we losy, a jatko z księgi przeznaC'ze'll'ia nauczyłem się przeszło.ści i przyszł()lści Twojej!" Podobnie znamIenne jest !wrażenie kOlścioła we wsi Warz}mów nad Notecią:

87) W "Przyjacielu Ludu" 183(j, nr. 26, str. 202 n. .znajduje się reCf"llzja z "Agaj Rana" wydanego w r. 1.834 pod[J. K. M,: "powieść poetyczna z całą mocą skreślona; na każdej karcie obraz rio przeniesienia na płótno gotowy. Wszędzie wielka poezja duszy... Nadzwyc:zajna harmonja sprze,czności tak rzadka, jedyna, co prawo do nazwy utworu nadaje". Nie:co później "Tygodnił< Literacki" ogłosił dwa artykuły dotyczące Krasiilskipro: "Jak ja Nicboską rnzumiem?" podp. 'W. A. W, 1838, nr. 10,11 i "Irydjon"porLp. .J... M,.. (zdaje się: Jędrzej Moraczewski) ib. nr. 16, 17. .

Q64

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry