;HIk.RO.NlI\A WARTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.11.30 R.3 Nr11

Czas czytania: ok. 2 min.

Ukazanip :siQ W etel'an pl zejęło szczególną, radocią "nczo lLych mieszkallCÓ'Y" Kroto8zyna. W lidl' do redakcji wyrazili. uznanie Turskiemu. że niezrażony SJllUlnelll a świeżerll dOHwiad ezel1iem }f rów]';-i podjął si wyda wania pisma narodowego i oświadczyli gonu-'p chęci jedl1ania mil rzvtplników. Spis aho I1 p ntów podany na kcńcu piel'wszego zpszytu W. P. WYWiPlli:l K urczewskiego, podpisa.nf'g-o )Jod listPJll 7. Krotoszyna, po zatem edenastu pierwszych prenumeratflrów, składających się prawie wyłącznie z przl-'dstawirieli p.llestr'. Wic sędziego pokoju LI'wandowskiego, prezesa sądu zil-'lIl- R,.m l 'ow<;kieg'o. J"Pgistratora Hymarkiewicza i t. d.

Roczny abonanwnt W. r-. wynosil ci talary, z pocztą 4 tal.

i 20 gr., zpszyt. 110szczególny 1 1.1. Ahonampnt przyjmował:: wszystkie ..pocztamty", księgarze I\littlera w R-l1kłl pod nr. DO j l\Iunka także w Rynku pod nr. 8:1. "Później rll\Yllit.ż radca \V. 8zuman "łaskawit oświadczył SH przyjmowa{' prelllllllf'ratę" w domu SZlIberta, nr. 42li na Garharach. \Veteran wychodził pod konipc każdq.o miesiąca. Pienyszego numeru nie poprzedziła redakcja, l'ltoćby kilku słowami wstępu o celu i idpułach, jakim praglH,1a służyć, lecz rozpoczęła wierszem pt. Wiosna. NicszczęsIla Wiosna, wraz z rymami nvróconymi do Lindego: "' Wstrzą piÓrPIl1, a jak Slawian 111110girh wszystkie słowa, vyrOlli się l1atyehlllias t , gramatyka nowa" -- wywołały ostrą. krytykQ. Wprawdzip nip lepszp wiersze na portret kaszt.elanki Elźbiri,y Las(Jckil'j p. r. Do mabrza S'zmuglewicza, w ktÓrych niezl1any poeta, rozmiłow3.nr w w(lzi<:kach kasztplanki takie daje rady artYReie: .,Chceszli twojp już sla'wne wicej w:-;ławi{' dlonit, Odmaluj nam nadobl1('j Elżbiety dłonie.

Chcąc <;ame udaÓ ocz', ich Ogi!'l} i-wlatlz(;, RzuĆ' sto iskipr w hehanową adzę. . .

Owa opiewana kasztelal1ka Lasoeka, była jedyną cllrką wojewody ciechanowskiego. a żon sławngo ks. Echała Kleofasa Og-illskiego. 'Vcześnip l"Ozwipdziona z J11t:ŻPIIl, który krótko poi PIU ]lośluhił l\brjt: dl' I'ri. zl1l:ub w rod0wych Brz\'zin;lch 1 ;j r. dożywszy lat ?'t-. Poezja bvta c;łabą <\troną Weterana. choć obficip jej w każ, llym numerze. Nadsyłali wiersze \Valerjan Knrowski, pM.niejBZY l"PClaktor Kurjf'rka Poznariskiego i Jtlzef LlIkaszewicz (Oay: Do przyjaźni - Do zlota - Do piwa groc1ziskiego.) Redakcja - \

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.11.30 R.3 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry