HYSZ.\HDA DERWIŃ-SKIEGO: "BOGUNKA A GOPLE"

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Być może, iż w związku z t,e,m oddziaływaniem ÓiW'C'ześnie ogłoszone diwa fragmenty poetyckie noszą wyraźne piętno bajron'icrzno 55). "Ułamki" te !poprzedził utwór miłosny, znruczę.cy wyhitny ,vpływ liryki erotycznej l\fi.ckie'wkza, wyraż,ający 1'0l1lantycznę. wiarQ w za,zi.emskę. trwlałość uczuciowego zwiąZiku i z\"d'6con)' - "Do pl'zcszlcj kodlanld" ;;6). VI" d,wu v{spomnianych utworach je,sol już mowa o przeszło'śd miłOls'l1e1, obolesnem doświa:dczeniu ucz.uci'OWClIn. Ude'l'za w nich plastyczna wi1zja osamotnienia, przeciwstawienia si,ebie ra,lej reszde ludzi i to w tle znamiennem dla sa,motnictwa romantyków: w Ue morza burzHwego. "On wstąpU na brzeg skały. Z stromego urwiska Poglę.da wokół s:iebi,e - wokół wicher wyje, Piętrzy fale - pianami pod obłoki ciska, A grunt wirem świ:druje - zębem rwie, i ryje! On choć stoi nad brzegiem - nie cofnie 'Wstecz kroku..." 57).

Prawi,e z pewnością można ost1wierdzić. że' BenviiisIki mor,za nie widział i że ta dekora,cja morska jest przedsta,wie'n'iem wyobraźniowem, opartem o motywy Iiteral"Ide. J{onwenansem literac1dm je,st też widzen.if' siebie samegD, jako postad, pJ"z.ez bolesne przejścia uczuciowe nazn:a,czonej znall11ipniof1m tra.gicznem, wyorlrębniająemn ze świata: "Ja w latach dziecko pra:wie - inny na, te lata, kochałhy konia, piłkę - byłby dziecki,em-trzpiotem! Jam dzieckiem nie był nigdy..." 58).

Ta bajronowska koncepcja poert:y 'i czł,owieka niezwy1kł,ego łączy się z hajronowską niedlęcią do ludzi i pogardą:

55) "Ułamek I. Przystail morska - burza" Tygodnik Literacki 1838 nr. 12, str. 96, podpis: B. ' ,,{!'łamek JI. Przystail morska - burza" ib. nr. 13, str. 104, podpis: B. OB) Przy ja ci eil Ludu 1837 tom IV, 111'. ZS, str. 200, Todpis: B... Por. Tymon Terlecki: "Ze studjów nad Ryszardem Wincentym Berwiilskim II. Zapomniany wiers.z R. B." - Ruch Literacki, Rok VII. \Varszawa 1932 nr. 3, str, 83 n.

7) "Ułamek 1." op. cit.

:;8) "Ułamek 11." op. cit.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry