KROIKA MIASTA POZNANIAw'incja znajdowwła się ówciZeśnie D). "Żą,dano wła:snych rozpra.w i krytyk dzieł ważnY1ch". Tak - 'według słów ś,wiadlm i wSipółuczes-tniika - ",musiał ten Wydział zmrtręże,ć dziwnem zarro,maniem shłJIlowi,srka s\\'ego" 10). Bo rzeczy'wiście rO:zJstano się z myślę, owego regjonalnego wyd:arwn:ictwa, j,aJko zhyt trudnego do urzeczywistnienia. Pr:zez pewien okres działarlność osłabia, ale pewne tendenrje 'z,nalmienne utrzymały się przez cały Ciią,g i'Stnienia Kasyna (do 1846 r.). FOI'lIllułow:ał je jedern z naj czyn'niejszych entuzj a;-Jt ów, Edmund Boj ano\Vslk i, w słowach nas tępuję,cych: "żyjemy 'zbliżeni do ludu, który w sobie tyle je,szcze nieodkrytych skarhÓw 'chowa, żyjemy w ustl'oniach nieslc'hodzo!lych, które w sobie tyle mogił i pamiątek tają" 11). "W taki,e:m znachodzeniu i ocalaniu znalezionych przypadkiC'm skarbów jest możność przysługi IHem,turze..... 12). T,en tor działań olkruzał się istotnie płodny i wyraził się w silnej ekspansji na Śląsk, w z,ajęciu się pol8kim ludem ewangelickim, jego potrzebami umysł'olwC'lmi oraz wydo.]-.vricm na jaw waJ'tości swoistych tamtejswj u,tcra,tury ludowej, ,prz,eiZ nikogo przedtem niedostrzeżone,j 13). p{Jdobnie liczne i zn'annienne sę, ,ś'la:dy zainteresowań

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

") 1'01'. informację w "Doniesieniach Litorackicl"/" Tygodnika Literackiego 1838, tom I, nr. 40, str. 320 według które,g<J "noworocznik wielIwpoiski" miał się składać z ".rozpraw filnzoficznych, teologieznych, history,eznych, estetycznych, poezyj i powieści itd., napisanych prze.z \Vif'lkopolanów i Wielkopolanki". Ib. 181,0, tom III, nr. 27, str. 2l(j znajduje się , Odezwa od wydawców Świętojanki", nagląca do nadsy.lania matcrjału. '0) Boja.nowski, 0'P. cit., str. 13.

11) Ib, str. 21.

13) Ih., !"tt.. 2:J.

13) Por. i'rz) jaciel Ludu 1843. tom X. str. 42 nn.: "NH,które stosunki ewangr-licko.po]skicj ludności w SzląsIm"; ih. 1844. tom X. str. 24.7 un.: "Klechdy ludu polskiego na Szląsku (z zbiorów wydziału literackiego w Gostyniu"; ib. 1845, tom XI jest "List o Szląsku" mówiący o zbieraniu picf.<ni ludo\Vrch, nakoniec tom XIII (1846), str. 22, 55, 79. 91, 98, 111, 12-ł, 13::', 143, 150, 174 orall str. 87, 103, 17 og1łoszone sa pieśni i klechdy lwl<u śląskiego. Zbiór ten wyka:zuje już pewien stopieil naukowości: !pl ócz tekstu i nut oznacza też miejsce zapisa.nia. Wojtkowski, op. cit" Kronika V, str. 333, podaje, że jeden z członkó\\' ,Wydziału (9) zehrał 300 ludowych pie,śni górnośląskich,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry