KRONIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 5 min.

Wy'kaz kup,c6w pozna.ńskich z pierwszej połowy stulecia XVII, I'I Imi i n/lJZwisko ku'Pca I Rok I

49 I\:omorowski Łukasz 50 Konieczny Zacharjasz 51 l\opperson .Takób 52 Knprzyc .l akób 53 Kossmann Fryderyk 54 Kostkowic:z Łuka,sz 55 I(rauze Marcin 56 Kl'pizer (Kraiza) .Tan 57 Kuc:htowicz Stanisław 58 Lpsicki Jan 59 LechclI Fryderyk ' 60 Lessel J crzy 61 Liebc Joachim 62 Margowski Walenty 63 :\lath J\l.ikolaj 64 I\'Ip.ler Jali:Ób 65 Meier Ulryk 66 1\Icicrmau Jakób 67 l\Ieissner Paweł 68 Mpl'bot Gotfrvd 69 Michał 70 Millcr Jan 71 Nieznach 'Vojciech 72 K eyrotti Milidlaj 73 Padnicki Marcin 74 Passamanik BarU.

75 Pecki .Takób 76 Pecki Joachim 77 Pctersen .Jan 78 Pinoccy Mikołaj I' 79 Popin Teodor 80 Razck Lukasz 81 Reichmann Daniel 82 Renzer (Renczer) Kryszto.f 83 Reysz Dan. ' 84 Ricł1ter Otton 85 med Krysztof (Red, Rydth 86 Ried Fryderyk i inne) 87 Bied Jeremias.z 88 Ros,smann Marcin ' 89 Rossmann Stanisław 90 Rotmacher Jerzy 91 Rotgieser Paweł 92 Hoxolanus Wojciech 93 Sedlak Ernest 94 Serner Baltazar 95 Skin Wilhel (Szkot) 96 Stolzenberg Piotr

Źródło

1605 Aa. 392 v 1611 1\. C. 1609-1615, 35S.

1639 A3. 1639-161,0, lj49 1651 A C. 1G51-1652, 64.

1612 A. C lf-i09-1615 478.

1633 ReI. POSil. nr. 158, 68 v.

1609 A C. 1609-1615, 32 1648 1\. C. 1647-1648. 429 1641 A. C. 1641-1643, 167.

1644 1\. C. 1'644-6, W4.

1654 L. C P. 1449, 229.

1611 1\. C. 1609-1615, 406.

1646 1\a. 1646, 1143.

1633 ReI. Posn. nr. 158, 68 v 1613 1\. C. 1609-1615, 70'8.

1609 A C. 1609-1615, 135 v.

1609 A C. 1609-1615, 28 i n.

1612 A C. 1609-1615. 456 v.

1609 A C. 160,91615, 30.

1629 1\a. 1628-9, 836.

1613 1\ C. 1609-1615, 699 v.

1612 L. C. P. 1436, 94. .

1633 ReI. POS'l1. nr. 158, 68 v.

1651 Aa. 1651, 42 1618 A C. 1615-1622. 625.

1619 L. C. P. 1436. 660 i n.

1625 A C 1623-5, 414 v, 1625 A C. 1623-5, 439 v.

1641 A C. 1641-3, 36.

1658 L. C. P 1443, 33.

1634 A C. 1631-106:34, 919.

1612 L. C. P. 1436,110 v.

1610 A C. 1609-1615. 184.

1642 1\a.. 1642, 2155.

1660 L. C. P. 1443, 209.

1618 1\. C. 1615-1622, 880.

1609 A C. 1609-1615, 33 v.

1620 A C. 1615-22. 1098.

1609 A C, 1609-1615, 135 v.

1620 A. C. 1615-162'"2, 1200.

1626 A G. lM--5. 151-17.

1625 A C. 1623-5, 456.

1627 1\a. 1627, 194.

1648 A. C, 1647-8, 439, 1648 Aa. 1648, 9'7.

1609 A C, 160g-1615, 116.

1635 L C. P. 1438, 1!J2 v. - 3.

1645 1\a. 1645. 1800.

\Vykaz kupców poznansikkh z pierwszej połowy stulecia XVII.

I:'I Imię i nazwisko kupca I Rok I

97 StyplJ.er 98 Szady Wojciech 99 Sze,fel Mateusz 100 Szilling Erazm 101 SZilling Jerzy 102 Szmart IW'Ojciech I 103 Szmidcl Jonas 104 Szpar Karol 105 Szubert Jan 106 Szur Antoni 107 Szylel't Jerzy 108 Szwertmann Erazm 109 Szwertmann MiIwłaj 110 Tauth Henryk 111 Tauth Ia:k6b 112 Thlall Iakob 113 Thlall Kaspar 114 Tuloh ,Taiwo 115 TuzeU Walenty 116 Tyc Jerzy 117 TyIl Jan 118 Tyrze Bernard 119 Unger Aleksander 120 Wandel Jan 121 \\1atsoll .TakÓb 122 Weiger Jerzy 123 Weigt Jerzy 124 WendeI Jakób 125 Werner Joachim 126 Weis,s Melchior 127 ,Wlilhelmson Egb.

128 Wineguth Franciszek 129 Widhol' Bartłomiej 130 WinkIel' Błażej 131 WinkiPI' Jan 132 WinkIel' Marcin 133 Zaleski Stanis,ław 134 Zaicher Wojciech 135 Zomerog Wa:wrz.yniec 136 Zygmunt I

6'

Żródło

1619 L. C. P. 1436, 660 i n.

1619 L. C. P. 1436, 660 i n.

1645 A. C. 1644--6, 854.

1609 A. C. 1609-1615, 33 v.

1611 A. C. 1609-1615, 407 v.

1651 Aa. 1651, 676.

1612 A. C. 1609-1615, 601, v.

1643 Aa. 1643, 125.

1626 Aa. 1623--5, 697.

1651 A. C. 1649-1650, 649 v.

1627 A. C. 16W-1630. 3 v.

1632 A. C. 1631-1634, fi75.

1648 A. C. 1647-8, 760 v.

1609 A. C. 1609-1615 30 1606 Aa. 11008. ,.

1644 A. C. 1644-1646, 306.

1643 A. C. 1641-3, 746 v.

1643 Aa. 1643, 2O.

1618 A. C. 1615-1622, 583.

1641 Aa. 1641, 741.

1626 A. C. 1623--5, 697.

1609 A. C. 1609'-1615, 135 v.

1648 A. C. 1647-8, 430.

1624 Aa. 1624-6, (r. 1(24).

1644 Aa. 1644, 995.

1644 L. C. P. 1440, 145 v.

1645 Aa. 1645, 1890.

1645 A. C. 1644-6, 377.

1640 A. C. W39-W40, (pod r. 1640) 1636 Aa,. 1636.

1652 Aa. 1652, 959.

1626 A. C. 1623-5, 632 v.

1609 A. C. 1609-1615, 31.

1612 L. C. P. 1436, 195.

1618 A. C. 1615-1{j2, Ii!-J(i, 1644 A. C. 1644-6, 227.

1633 A. C. 1631-4, 777.

1644 L. C. P. 1440, 145.

1644 Aa. 1644, 1355.

1619 L. C. P. 1436. 660 i 11.

PIERWSZA SYNTEZA TWORCZA RYSZARDA BERWINSKIEGO: "BOGUNI{A NA GOPLE".

1. Kasyno Go.styń.skie.

Na uświadomienie i zdeklarowanie dążności regjonaHstycznej oddziałały u autora przyszł)cl1 "POIWieści wicJ]wpolskkh" wpływy wielostronne: miejscowe i ,obce, bezpośrednie i 1i1te-; raclkie. Rozpatrując jednę, ich grupę (lokalne i bezpośrednie), stwierdza się znowu współuczest:uiktiwo Bemvińskiego we W's.zystki'ch ośrodkach ideowych, łączność ze wJS;zys,fJkiemi fmami arocji kultura,lnej współczesnego pokoll,enia. P.o dotkonanem już rozpatrzeniu filja'cyj z "Przyjacielem Ludu", Q którym jeszcze ra.z przyjdzie wspomnieć przy problemie słowianofilstwa, pDctyz kolei stwierdzić trzeba ścisły, choć trudniejszy do wyśledzenia związek 'z inną insty,tucją charaikterystycz.ną i donliOisłę, dla t,ego czasu - z Kasynem Gostyńskiem 1). Naj,trudn:iejs'zal jest l"hrol1o

1) Statuty i akta ł{asyna są dotąd i nieogł-oszone i niewialhmo mi, gdzie się znajdują. Wiadom()ści współczesne, bard71cj szc:zc,gółowe zawierają "Wspomnienia" Jana NC'pomuccna Niemojcwskicgo (Kraków 1925, str. 261 nn.), które wydalwca ::;te,fan Pomara11ski określa Jako "jedne z naj'PięKniejszych w naszej litemturze pamiętnikarskiej" - str. XII. Nie bez wartości -są: "Wspomnienia z czasów uniwersytC'ckich od r. 1844 do 1847" - Dziennik Poznański 188;;, m'. 14&-7. Autorem tych wspomnień jest, z.claje się, Tcod-or Żychliński. \V nowszych C!zasach po Karwowskim: Historja, <>'P. cit., tom I, st.r. 283, zajął się bliżej Kasynem i oświetlił jego ro,lę Andrzcj Wojtkowski w jubileuszow-ym tomie "Roczników Towarzystwa PrzYjaeiół Nauk" Poznaf1 1927) oraz w "Kronice mia.sta Poznania" (Rocznik V. Poznań 1927, str. 309 nn.), ,,'skazując w tej organizacji prowincjonalnej jedną z form uprzedzających utworzenie T. P. N. P. w r. 18;)7. Tcnże badacz w korespondencji ze mną uprzejmie wskazał mi uit>zlwny dotąd artykuł Berwińskiego, znaczący związek z Kasynem.

2JZ

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry