STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. 2;YDOW POZNANSKICHz Genui, którzy udając kupCó1w gdańskich prze,z 4 lata" wywO'zili towar z Polski prz.yprawdając sikarb państwa, o szkodę 60.000 grzywien. Odpowiednie rozl!i'czenie wykazuje, że ta j,edna firma wywiozła w owych czterrech latach towaru za 4.800.000 .złp., czyli rocznie za 1.200.000 zlp. 109), Mamy też ,cyfry z czas6w ruiny plO wojna.ch sz,wedzik.ich.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Na sejmie w rOIku 1651110) uchw,alono i uregulowano cła generalne, przyczem kupcy wszystkich miast pładć mieli 6 z}p cła od 100 z,łip. wartości tow.aru, co w sumie, da,ć miało 160.000 złp. Na Poznań przyp.adła według ustalonego przez. podskarbiego dzielnika kwota 4.500 złp., które'j kupcy nie ui'ścili, piOpadając w za,tall"g z królem i powołani zostali przed sąd. pOz,(w jest tak ujęty, że nie można ustalić czy suma 160.000 złp. przedst.a,wia procent z ceł za jeden kwaT'tał, czy za eały roik. W pierwszym wpyadku .ogólna wartość towaru z Polski 'wywożonego i do Polski przywożonego wyn.osiłaby 2.666.600 złp., w drugim 10.666.400 złp. Jednak racze1j ta ostatnia cyfra je1st. pra,wdziwa '11).

famy telź ni,e:które dane do wysokości dochodów celnych z tłustych lat, mianowide, z pi€'l"Ws'Zej połowy XVII stuleda" dane, które same przez się rzucaję wiatło na rozm:i.a.ry han'dlu. W roku 1635 wynajął mllprzykład pod'skarbi Jan Mikołaj Daniłowicz cła koronne Andrzejowi z Nagłowic na lat 5 od 1 styczni,a 1635 poczyn,aję..c. Miał on prawo do poboru da starego i nowego pogranicznego od ws,zelkkh tOlwaró'w i od kupców miast nie c,iesz,ę..cy;ch się żadnemi przywiilejami handlOlwemi. Arenda obejmowała doch()ldy z komór Wielki-ej i Małej Pol sld, w Podgórzu , w Prusach., z Mazowsza, z.awie.rają.c w to komorę augustowską, wyję.wszy jednak kU!pc6w i .zydól\v OJsiadłych w miastach skł,adorwych jakto Poznaniu, KrakoIwie i innych. Za tę arendę miał płacić Rej skarbowi :państwa 65.000 złp. I"()cznie. Dowi.adujemy się przy tern, że dochody z ceł były dawnie,j W)'Ższe i dochodziły do 90.000 złp., teraz wszelak()l zmniejszyły się

109) ReI. Posn. 158, 1{)52, r. 1633.

110) Vol. leg. IV, 340 n.

111) ,Gród Pozn. 811, 32-32 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry