KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Z pomocę. pr,zychodzi nam .znOlWu księ.żka R. Rybarsikicgo, z której czerpać możemy kHka danych, oczywiście niezujpełnie ścisłych, jak sam auto.r zaZJ1Jalcza. Według j,ego. oblicze}} :wartość zbo.ża wywieziOinego. z POiIs'ki wyno.siła w latach 15fi8 do 1570 Oid 1.000.000 do 2.000.000 zlp., a w latach 1581 do. 1585 .od 1,310.000 złp. do. 2.600.000 złp. Do tego wartość popiołu od 115.000złp, do 230.000 złp., wołów od 350.000 z.łip. dOi 525.000 z.łp., skór Wo.łowych 122.000 zlp., skór ruskich 36.500 zl.p., wosku 125.000 złp., SQli 30.000 złp., ołowiu i glejty 62.500 zł,p, OgółejIl1 wall"tość wymienionych ,wyżej towarów wYiwożo.nych corocznie z Polski wahała się mi.ędzy 2.151.000 a 3.751.000 zlp, Po doUczeniu do teg'O ceny nieu'WzględnJi'Onych przez n['ego t'Owarów, 'Otrzymamy wartość ogólnego. wywozu między 3.226.500 złp. a 5.626.500 złp., a więc OIkrągłych 41;2 miljona złp. Cyfry te sę. j,erdna:k wedle wszelkiego prawdopodobieństwa za niskie" już choćby dlatego, że wspókze,śnie już ohlkzono wa:rtość wyiwozu pTZez sam Gdańsk i Królewie,c na 31;2 mLlj. rocznie 106). Od sli,ebie do.dać mQżemy jesz.Cze kUka cyfr, które rzucić są w stani,e światło na l'Olzmiary polskiego wywozu już nie, do. stulecia XVI a następnego. \V:iado.mo, że w roku 1629 uchwalono. na sejmie warszaws.kim cł'O zwane ewe1ktą od to'W:arrów wywo.żonych zagranicę; miallowiCJie kup,cy z,agraniczni pła.ciIi od 100 złp. wartości to'Wa,l'U 4 zlp., krajowi. połoIwę tego 107). Skutek był ten, że zaczęto omijać komory celne 108), nadto kupcy .obcy z,acz.ę.I:i pods'zywać się p.od prawo mi'ejskie, miast k{)'I"()Ilnych zl\vłalszcz,a Gdańska, :płacę,c w ten sposób zamiast 4 złp. ClWelkty tylk'O połowę stawki.

Przyłapano na ty;ch oszukańst.wach kupców zagranicznych m,ianowic.ie br,aci H.ortellllsjusza, z Augsburga i Bartłomieja Broki

106) R. Rybarski. Handel i poilityka, I, 246-8. Cyfry te p,os.zły znacznie w górę z poozątkiem ,stul. XVII, ha jak st. Kutrzelba nblic'z,a, wartość obrotów handlowych d'oknnywanych w Gdailsku między rokiem 1615 a 1625 wahała się między 3.500.000 złp. a 17.500,000 zł'p. c'zyli przeciętnie 11.000.000 zlp. (Gdańsk, Praca zhjorowa. 154). 107) Vol. leg. III, 290; Ret POSIli, nr. 160, 760; ReI. Poen. 158, 1052.

108) ReI. Poen. 171, 204

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry