STFDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. 2YDOW POZNA1'ISKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

równie wielki, może większy/ je1szcze od tego, jaki mieli hurtownicy żydowscy z Poznania. Pierwsz,e miejs,ce należy się może Jakóbo",i Hojtowi, gdyŻJ "rogestr debitów" wyka.zuje po jego śmier,ci sumę 139.044 złp.

22 gr. 88 , Inny grosista poznański Teodor Poein zostawił w,chwiłi śmierci u kUp'c.a gdańskiego Dawida Darrasa długów na 35.000 złp.80), miał on natomiast wie1rzytelnośd w Amst,eridamie na 11.612 mon. hol., 4000 złp. i 186 tal. ces. OD). Olbrzymie musiały być intere,sa kup,m włoskiego z Po.ziruania Mikolaja Neyrrotti, który zakupił u kupc6w kr,akowsldch Berrrraxla Tomitani'ego i Piotra Ant. Pestallozzi'ego jedlWabiów i innych towarów za 75.800 zlp. Vi). Idą,c taik dalej, przytoczyć musimy Szymona Fuchshergem, który w roku 1573 wdnien był kupcOllll oo'cym 30.759 złp.92), W roku 1581 z,alega.ł ze spłatę. sumy 28.000 zlp. 03). Nie sę. to oczywiście wszyscy kupcy. Nie możemy pDminę.ć Jana, Szmidla, Jerzego Boleza, Karola Janedus.a, z których pierws,zy pożyczył Żydom pOZiI1!ańS:ldm 13.500 zlp., drugi 14.000 złp., ostatni 9.150 złp. 9ł). U kupców zachodnich zadłużony był d,a,lej na łączną sumę 31.453 zlp 4 gr. gl'Os:i!Sta poznańsIki Jerzy LichtentaJe'r 95), co w kalŻ.dym razie świadczy o wielkim jego u kupców zachodnich kredyde. Moglibyśmy tak daleJ sypać cyframi, jak piaskiem w oczy tYU,l wszys.tkim, którzy utrzymują, że Żydzi opanowali handel między Polską a Niemcami, głównie dzięki swym przywier..do

88) Aa. 1658, 12, r. 1658. Razem z Marieva:lIem. L. C. P. 1438, ł13 v., 598. Długi :pochodziły z 1. 1618 'i 1621. 80 i 00) A. C. 163,1-4, 919, 919 v,., r. 1634.

Vi) Na poczet tej .sumy WIp,łacił 4,0.4133 zJ1p. %igr. Część 21.508 złp.

27YoI gr. pokrył wierzyte'lonościami u ludzi .k'llp<ieckic:h, zwła-szcza s,zlachty i 2ydów. Aa. 1651, 421 n. 92) A. C. 1573-7, 7-13.

93) A. C. 1580-2, 175, 274 v., 1; Koczy L., Hande'l Poznania, 242.

94) L. C. p, 1436, 857 v.-8. r. 1622; L. C. P. 1436, 849'\1[. Pretensja Szmida opiewała jodnak na 20.000 u'p.. L. C. P. 1442, 36.

05) Aa. 1;)80-2, 530-30 V., 629--630 v.; Koczy, Handel Poznania, 242, gdz'ie nie'zurpełiny wykaz, jego długów. '

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry