KRONIKA MIASTA POZNANIAp.rzytaczając te liczby na świadectwo zamożności Żydów poznailskich, pamiętać musimy, że pieniądze były również u ludzi chrz.e'ścijailsk.i.ch. Na dowód przY!Pomnieć trzeba najpierw owych pół miljona złotych, które Żydzi pożyczyli od szlachty, która w myśl wywodów Kaplun - Kogana bez żyodowsk:iJch pieniędzy ohe1ść się nie mogła, Miała ona nietylko pieniądz,e dla Żydów, ale i chrze:śdjan. Pan poznański i generalny starosta wielkopolski Andl'Ze!j Górka był chyba, bardzo boga,ty, skoro w jego kies:zend siedział sam margrabia. brandenburski na 45.000 tal. joachimsMch 85). Bogaci byli też Czarnkowscy i z Otoka Z8.llescy, z których pierwszy zapisał swej ronie "iusU 00talidi' 140.000 złp.8), drugi wydają,c swoją córkę za Adama, syna Piotra Czarnlkowskiego, wojerwooy kanskiego, zapisał jej na swych dobrach 110.000 złp. Dodajmy do tego, że w roku 1535 nawe.t król Zygmunt Stary i stany polskie pożyczyły Krystj.anowi III duńskiemu 12.000 z.łp. 81), co świadczy również o zasobności kraju, coprawda niezniszconego w tym czasie jeiSz::ze wojnanni i niewy<:zerrpanego j,elsz,cz,e podat:kami jak IW stuleciu XVII.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Więcej nad fortuny sz,lacheckie obchodzą nas dostatki mieszczan poznailsJcich. O ich zasobności i oogactwach wicmy zbyt wiele, abyśmy się tu mogli szell'Olko I'OZ/pisać. Kilka cyfr wystarczy na dowód, że fortuna kupców poznańskich nie u:::tępowala bogactwom Żydów i że kr,edyt ich na za,chodzie byłjemy się z niej, e w okresie między r. 15500 a 1660 było w Frankfurcie nad Menem 81 2ydów, którzy płacili podatek od majątku ponad 10.000 florenów. O 2 wiemy, e posiadali po 70.000 i 80.000 fl., 47 posiadało majątek o wartości 15.000 fI. lub większy (Tame, str. 412--414). Koło roku 1800 ocenino majątek wszystkich 2ydów frankfurckich na 6 miljonów fI., z czego połowa, skupiała się w kieszeniach 12 rodów ydo\Vtydawskich (Tame, 408). . 85) A. C. 1552-4, 176 v. Lukasz Gorka p'oyczył n3Jtomiast Fryd.

Szmalcowi, hand!. bydła ,z Poe.nania 5200 zIp. "pro ne,ces,sitate mercatori". Aa. 1521-33, 136. 88) Terr. Posn. nr. 169, 1201; r. 1644 81) Arch, Państw. w Kopenhadze, T. K. U. A. Polen, A. II, nr.

7, 8; Koc'zy, Acta polskie, 45.

oo

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry