KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

żyła potrzebom l'ynków wewnętrzny'ch, krajowych B2). Naj;więcej wpłny pochłaniał, zdaje się, Śląsk, którego przemysł rozwinął się w zna.cznej mierze dzięki dost.awom surowca z \Vielkopolski. Ilekroć natkniemy się w księgach miejskich na spory między tkaczami a Ży.dami poznailskimi, z,alwsze chO'dzi o wełnę, po którą tkacze przybywali ze wszystkich okolic ŚląsIka, zbywają,c zarazem swe suknal. Jakie stąd wyni'ldy .skutki dla naszego przemysłu t.kackiego i jak te sprawy wygl1,!Jdały gdzieindziej, naprzyklad w Anglji, mowa była na innem miejscu. Trudno prz.eostawić eksiport wełny wielkopolskiej prZ9Z ŻydÓw poznański,ch, ile że sUl"mviec ten nie polegał cłu nowemu B3) a staremu, od tego zaś cła zwolnien!i byli nasi Żydzi na równi z kupcami rhrześdjańskimi z Poznania. Przytoczyliśmy i przywieść jeszcze możemy sz.erąg cyfr.

które przemawiają za wYPolwiedzianem poprzednio twielI'dzeniem, że Żydzi skupili handel wełną w swych rękach M). 'Wełna, zdaje się, hyła towarem. którym Żydzi chętnie ha.lndldwa;li. 'Wiemy bowiem, że w wieku XVI opanowali oni handel wełną hiszpańską B5), wi,emy też, że na Pomorzu sta;rał się 'książę zapobiec skupowaniu wełny przez Żydów B6), idąc naj1wi,doczniej na rękę zainteresowanym w tym wypadku mials.tOlm 1 cechom. Na Śląsku wypchnięto natomiast Żydów zupełnie z tej dziedziny zajęć, gdyż jeszcze w lata,ch 1718 do 1738 zabiegają oni bezskutecznie o wolny handel wełną B7),

63) Rybarski, Handel i politylm, I, 108.

1'4) L. C. P. 1436, 128 (654 kam.); H C. P. 1440, 156 V., 280 (M.O kam.

i 500 kam.); A. C. 1;)98-1608. 20 v., 24 - -chodzi O' dostawę wełny za 6000 zł. 1 kam. a 7'4' zł. (827 kam.) i tam:2:e, 1200 kam. a 7%:, razcm 2027 kam. - A. C. 1641-3, 544; l[)OO kamieni (L. C. F. 1438, 93G v.).

Są to cyfry wyrwane z kontraktów. Por. cyfry u Rybarsldego: Handel i polityka, I, 108, II, 54.-----5. 65) Fr. BotheB, Bcitrage zur Wirtschafts u. 807.0. ge-s.ch. d. Reichsstadt Frankfurt. Frankfurt a. M. 1906, str. 20. . BB) U. Grottefend, Gesch. u, re,chtl. Swllung d. luden i Pommern, Bal!. Studien, n. s. t. 32 (1932), 139---40.

67) Arch. Pails.tw. we Wrodawiu, A. A. VIII, 18g. Acta vom Wolle-Handel d. Juden 1718-1738.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry