STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDO,,- POZNAN'SKICII

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Znaczny popyt na wełnę spowodował zwyżkę ,ceny SUł"OIWca 55), a że znów płacili lepiej eks.por.terzy, z,atbraikło wełny dla sukienników i czapnilków. Nie jest oczywiście. naszym obowią,zkiem omawianie zata:rgów, które wybuchły między bractwem tkaczy i suki,enników z jednej a handlarzami wełny z drugiej strony. To w każdym razie pewne, że przeżyły je wszystkie większe o.środki handlowe i prz.emysłOlwe w \Vie!kOlpols,e-e jak Międzyrzec7-e, Kościan :;8), prz.edCi\vs,z.ystkiem za.ś Poznań 67).

Na handlu wełną wielkopolską, jak już była o tem mowa, położyli rękę Żydzi poZIaI1SCY. Staraino się odiCiąć ich od drobnego handlu wełną 58), co jednak było rzeczą trudną, ile ż,e na usługach wiel'kich ekslpio'rterów stał.a: carła ,rZ,crsza drobnego tałaj:"twa żydowskiego, która gromadziła dla 1l'i 1 ch surowiec w Poz n.an:iu , a z którem walka była beznadziejna. Hurtownity żydowscy nleJi 8Ikł.aldy czyli siklepy w domach chrześcijańskirh 50), w których maga:zynowaJllo wełnę przed dalszym transportem na zachód. Mimo pewnych ogranicz,e,11 handlu żydowskiego i zepchnięcia Żydów w ghe,uo nie zdołali mie,.. szczanie zapobiec wynajmOl\vaniu takich składów p:rzez ludność chrześciJańską, nie mogJ.i i dlatego, że Żydzi mieli za sobą dekrety królewskie jeszcze z początku stulecia XVI 80). \Vełna "ielkO[)olska rozchodziła się "do wielu krajóv... i miejsc, jak do Ślą,ska, Niemi,ec, Węgier, Lilpska, Wielkiej i Małej Polski, Ru!"i, Anglji i Holandji, jagnięca zaś tylko najwięcej dO' Holandji wywożoną bywała. . .H 81). W małych ilo&ciach słu65) Dla przykładu w r. 1565 kosztowal l kamicń 42 grosze = 1 zł 10 gr, w r. 1598 - 7% zł. (A. C. 1598-1. 608 v., 24), w roku 1668 już 11 zlp. (Gród Poznai}, Libri poL POSll. nr. 812, 24 v" 25 v.). Instruktarz celny z roku 1631 ustanawiał następujące ceny maksym. za l k. w('lny: śląska 12 zlp., jarzencka (? to może jagnięca) 15 zlp., ryiH'ka (j zł;p., ryi1ska "jarzencka" - 6 zlp. (ReL Posn. 165, 242 v.).

56) Koczy L., Handel Poznania, 3,60.

57) L. C. P. 1434, 34 v.., r. 1567; L C. P. 1441, 181 v. ' 58) L. C. P. 1434, 39 60) L. C. P. 1436, 329; A. C. 1591-5, 368, 373 v.

80) L. C. P. 1438, 821-825 v.

") Aa. 1654-5, 1795-6.

B2) Koczy L., II andrl Poznania, 3;)!ł---360. Do tego l'eces posŁ.'zygaczy pozn. z r. 1633 (A. C. 1631-4, &i7 v.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry