KRONIKA MIASTA POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

dobrzyński lUl sztuk owiec O). W innej stronie, bo koło Wieruszowa w majątkach Tomni'cki'ch wypasano w w. XVI do 4000 owiec, grubego bydła z,alledwie sztuk kilkadzi.e,siąt dO ). Ha;cjonalnie hodowanO' oo\Vce na Śląsku"), gdzie przecież t.ak świetnie rozwinął się przemysł tka.cki. \Vedle danych do gO'spodarki klasztoru cysterskiego w śląskim Kaurieńcu trzymali zalkonnicy tego o'Padwa w roku 1644 tylko 300 owiec, jedna,k za lepszych czasów do 700. W 26 wsiach klasztornych mieli poddani w roku 1645 - 802 owce, dawn.iej jednak, może zatem w wieku XVI - 4275 sztuk 52). Handel wełną wielkOipolską s'ku.piał się w pewnych ośrodka.ch przemysłOlWych i handlowych, jalk Skwirzynie, I{{)Iśrianie, \Vschowie, przedew'S'zyst,kiem jednak w Poznaniu. \V czasie postrzyżY'1l owiec rozbirgali. się pO' wsiach i ,mirusteczkach, gdzie odbywały się targi tygodniowe, drobni przekupnie, przodewszys1Jkiem zaś żydowscy handlarze, skupolwali wełnę, aby ją potem .pod ręką z ominiędem targu poznańskiego sprzedać Żydom i tkaczom 'ze Śląska. Prz,eciWko jednym i drugim wracalły się dekrety królewskie 53). Masami dostarcz.ały wełny klasztory i wielkie majątki 5), w drobnych ilościarh zwozili ją do miasteczek kmiotkowie, wymieniając ją tu za sukna, k01'Zenie i artykuły handlowe.

40) Hc.} POSTI1. 1£1, 304.

50) Archiwum 00. Paulinów na Jasncj Górze. Inwcntarzc z roku 1582. 51) K. Tymienieoki, Boczniki hist. IV, 129.

52) G. Froemrich, Gescłl. d. eIlem. Cist. Abtey l(amPJlz in Schlesienno Glatz 1877, 135 n. 53) L. C. P. 1434. 34 v. (r. 15(7). Podczas zatargów magistratu z kahałem w pocz. XVII w. pod.nos>wno, że Żydzi da,wniej handlem nic zajmowali się wcale, "nunc ,"ero omnis fcre mel'catu8 ad eos. reda.ctus cst, dum suburhia, dum oppida vila circumcursant, dum lanam nOTIdUIIl ovibus detensam pmunt, dum pelles in arietibs, arietrs in gl'e gibus in aere suo habe.nt". (A. C. 1009-15, 524). 5) N. p. woj ew. kaliski w jednym wypadku za 2434 zł. (A. C.

1631-4, 210).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry