STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAŃSKICHlita kujawska albo krakowska 3), której z dobrą polskę, wełną mieslzać nie było wolno r,r,). To orzeczenie' rzeczozna\....ców przeIkonuje' nas, że. dalsze okolice Poznania dO'starcza,ły najwyhor,niejszego gatunku wełny, k,t{n':a zwieziona do stolicy vViel kop ol ski, węclrowała potem w "wayntuchach" na rynki zachodnievVzmożony wywóz wełny polskiej za.gran:iIcę p'rzyczynił się do rozwoju hodowli owiec, co jest rzeczę, zupełnie zrozumiałą. Dla przykładu przytoczyć warto kilka cyfr. J tak in:wentarz z roku 1632 majętności Margonin i Li,piny, własność HieTonima Rozdrażew'skiego, kasztelana międzyrzeddego, '.vykazuje ohak 80 krów i jałowir aż 1080 '5) owiec. W tym samym mniejwięcej czasie wypasano \V majętnośd Góraj krów 23, wołów 8D, owiec (j2 .), w Pamiąt'kmvie 3(j(j 7), W Kamionce 285 (19 mędcli) 4B), folwark skl'izydlerwski .miał owiec 248 (obok 21 kr6w), folwa,rk

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

3) "pofabzowana albo pomieszana ja.lmkolwiek"; dlatego też gclailsz,czanie kupując wełnę. zastrzegali sobie wyraźnic dostaw!) "lanae primariae selectae nrl'aque Posnaniam; in Maioris Polonia non ....ero Cuiavia" '}Iasovia pa'ssim per mercatores vendibiIis:'. (A. C. 16i7--R, 641 v. n.; Aa. 1654-:>, 1795-6).

.) Orzeczenie wartoby pomieścić w ca,łości na innC'm m:iejscu.

(A. C. 1654-5, 179-:J.-.G). W innym wypadku dowiadujemy się, że starsi bl'actwa sukienników oglądali, wełnę przebrakowaną dobrą polską według czasów teraźniejszych. (A, C. 1391-5, 368, 373 v.). \V jeszcze innym wypadku dowiadujemy się o ugod.zie między kupcami .,occasione Riuensis (?) lal1'ae tonsae e villis dictis By,slovko et Kamieniec (koło Koronowa)". (A. C. 1591-5, 349 v.-350). Jedna z zapisek wymienia znowu wełnę "garbarka dictam" (Aa. 1546--9, 213). Sły,szymy też o dostawic 50 kamieni wełny "lli.grae et a!llbae ,lu'aienski" (A. C. 156i---{), 22:{). Por. jcszcze L. C. P. 1440, 156 v" gdzie mowa o wcłnie jesicnncj polskicj i "jagnięcej poznai15kiej" L. C. P. HW, 280; A. C. 1)98160o, 20-24 v.: .,Sommen\ olle, ([ic umb Poscn gcfeldet...''' 4;;) Rcl. POSl1.. l:i8, 413; r. 1632.

'-6) ReI. l'osn. 161, 301.

") ReI. Posn. 161, 303.

'B) Hel. POSil. 161, 303.

18g.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry