KRONIKA BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10

Czas czytania: ok. 7 min.

87. Pg. 305. 1674. (). L Poznań.

Antoni z Kobylina, kustosz pozngński, (I(lnoi prowilll'jałoi, że trzej zmarli braeia bkzują się nucą w refektarzu. 88. Pg. 310. s. d. !. (1700 Po.znań).

Htehn Sezanif'cki T. .J. Jo Poncjamt Uawrońskiego, leHora teologji hcm3.ulyńskiego, w prawie związku filadelfickiego studjów poznańskich przpeiw JcwiLom. 89. Pg. 315. s. II. L (1700 Pozn:tń).

Tenże Rcza.niecki 1'. J. .10 prowillljała ,lominika:'lskiego Kulpszy IHzpdw Jal1Gwi Gawlowkzowi teologji lekt.)eow1.

90. Pg. 316 s. d. L (1/00 POZlla.ń)) Prufesorowie teologji biorą w ':>brunę o. lawłowicza przctl tegoż l'ł-Owincjalem wobec powyisz)'ch zarwt" w. 91. l'g. 319. s. d. 1. (1700 Poznań).

Gawłowicz odpowiada na zarzuty Scz3ni€ckiego.

92. Pg. 324. ]S .d. 1. (17(11. czerwiec POZI13.1'1).

Pr;>fesorowie do kapituły bemardyńskiej w :;ierakowic przeciw zarzutom Hczanieckiego. 93. Pg. 326. s. d. L (1701).

Definitorjum bern:u-dyńskie odpowiada lU! Powyższe ]Jismo 94. Pg. 32'7. s .d. L (1701).

Paweł z GostYT\ia, prowncjał bernardyński, w tejże sprawie.

95. Pg. 333. 1714. 6. X. Rzym.

Wice komisarz generalny ż:j'la olI prowincjała podania konwpntów rekolekcyjnych w prowincji. 96. Pg. 336. 1718. 11. I. Poznań.

Jan Zakrzewski, podstar08cir kaU«ki, daruje konwentowi grunt SWOJ, na przedmieściu Gaskach "przed Bernardynami". 97. Pg. 337. 1719. 15. XI. Poznail (częściowo po polsku).

Komisja lI'il!riFtHll'ka na wniosek o:'zysieckiego rozmiel'7a g'nInt.:! kJaR7tome. 98. Pg. 341. 1725. 10. xn (kopja z druku).

Benedykt XIII wydawa konstytucję na rzecz III Zaknnu.

99. Pg. 3ÓJ. 1725. 14,1 XII. Rzym.

Benedykt XIII przyznawa ult:uzc urrzywilcjowane Bernardynom.

99 il. Pg. 357. 1.726. 4. V. 1'0znaJl.

Hufragan po7.llailki Karol Poni1bki przyjmuje powyższe pismo.

100. Pg. 358. 1726. U. II. Rz).m.

Tenże PapIeż nadawa pre('e'len('j Bpfllanlynoll1 wobec Reformatów iM.

101. Pg. 363. 1727. 2. lIT. Ilzym (kopja z drukowanego tekstu).

Benedykt XIII. przyznawa odpusty drotl'ze Krzyżowej.

102. Pg. 370. 1727. 3. IV. Rzym (k,)rpja z drukowanego tekstu\ Benedykt hIll potwierd'ł.a wszelkie przywileje nadane za.konowi Braci Mniejszych.

10;j. Pg. 3R8. 1728. 21. VII lłzym.

Benerlykt AIII 2,aleca wzajemną miłość gałęziom franciszkailskiego Zakonu.

104. Pg. 391. 1729. 16. V. BCI)ewent.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Benedykt XIII powtarza zakaz Urbana VUl, żeb)' pustelnicy inni bezprawnie nie uywali habitów bernardyńskich. 10;). Pg. 396. 1729. 4. XII. Wschowa.

Kontrak pomiędzy Szysieckim a kamieniarzem Franciszkiem Domu!!biergerem. Wf>. Pg. 39K 17.30. 14. XII. Poznań.

Kontrakt pomiędzy Szysieckim a cieslą Elkierem na pOf\taw1euie wież.

Syndykirrn był Maciej Florkowski.

107. Pg. 399. 1731. 3. XI. Wschowa.

Mikołaj Nieżychowski zapieuje Bernardynom 8000 złp. w złocie, IiC2ąC po 18 zlp. na dukat. Z proC'entów 1),1 powyższej sumy konwent poznański miał pobierać po 130 złp. i za to odprawiać nabożeństwa za zma łych rodziny. 108. Pg. 403. 1731. 18. X. Tarnów.

Dekret rozdziału prowincji 1itewskiej od małopoIskiej.

109. Fost pg. 405. w-"zyta K 1. 1<. Ii. (prz('d 29. IX. 17::1" Rzym.

Komisarz cismontański Frandszek Koisper mianuje Hzysieckiego Komisarzem rozdziału.

t09a. Post pg. 405 K2. 17R1. 29. IX. Hzym. Szysiecki otrzymywa w tym celu go,lność komisarza apostolskiego.

110. Pg. 409. 1732. 3. XII. P01.llań.

Układ pomiędzy mieszczanami poznańskimi a zakonnikami o preced('ncję przy proce.5j3ch. Zakonnicy ustąpili jej urzęduwi mirjskiemu. 1()'. Pg. 413. 1733. .213. II. Piotrk6w.

P.rzełożeni ZakOIJÓW w Piotrkuwie przeciw .Jezuitem wzglętlem terminu publicznego bic700wania. 111. Pg. 429. 1736. 20. VII. Poznań.

Adam Pawłow!<ki, kaszt.elan biechowski, pragnie żeby w jego i1Jieście Lwówku założyć konwent bernardyński, g-ł6wnie ze względu na luteranów w miasteczku i olm1iry. O tern SZ'3ic('ki pi"ze do biRkllpa po:mar'uddego Rozjusza.

111 a. Pg. 407. Wszyty oryginał listu.

112. Pg. 429. 1736. 20. VH. Poznań.

Szysiecki do archkliakona p07nańskiego PawłowRkicg-o, plebana Iwo.

weckiego w tej sprawie. 113. Pg. 429. 1.736. 3. VIII. Warszmva.

Biskup Hozjusz przyzw;lla na osadę Bernardynów, ()dp()wi:ld\.ią(' n't (niezamieszczone) pismo Szysieekigo.

114. P. pg. 4131 wklejona hrta 1737. 10. VI. Ciszkowo (?).

Swinarska Zofja, wdowa po Mikołaju, kal<ztelanie inflanckim, daje <,fiarę na swój pogrzeb.

115. POHt pg. 477. wklejone kal1y: Kontrakt pomiędzy komvtntem z Brzegu, dotyc:7ący budowy organu. 116. p, pg-. 4f,1. wklejone karty. 1742. 11. X. Rzym.

Pell'itencjarja wydawa dyspensę Kazimierzowi Bate na przejście do Cystersów lub j('dnego ze C'zterech zakonów żebrzących.

117. Pg. 460. 1742. 7. XI. Warszawa.

17-12. :2'7. 1. Poznań: (po memiecku).

poznańskim a Michałem EnglN

NUTJcjusz na prośbę miasta W,schowy za sprawą Augusta III zabrania zakonnikom Wyrabiać piwa lub gorzałki. 118. P. pg. 4£1. wklejone karty. 17<13. 1. III. Rzym.

penitencjara pozwala przejEć do Reformatów Józefowi Słuckiemu. 119. P. pg, 461. oryginał i kopja pg. 462. 1743. 1. III. Rzym.

Penitencjarja pozwala na to samo l:enedyktowi Sokolmckiemu i Wacławowi Tłubickiemu. jels7'cze kerykowi.

120. P. pg. 475. 1743. 30. V. Poznań (po polsku na wklejonej karcie).

Konwent pozll2JJski Olhlawa na rezyuencję dozl;'onną domek przy wrotach klasztoru Katarzynie Ziarnowickiej, reg-entawej pyzdo1'>kiej. 121. Pg. -178. 1744. 22. V. Poznań.

Profesorowie poznańskich szkół zakonnych umawiają się przeciw Jezuitom.

122. P. pg. 499. 1755. 28. n. Rzym. (oryginał) pg. 500 kopja.

Odmowna odpowiedź kongregacji na prośbę R()fomatów o za-łożenie konwentu w Gnieźnic.

K s. fi a m i I K a n t ak.

2-4.

KRONIKA l\UEf3IĘCZXA.

(pa7.dziernik 1\)25).

Ma.rja Rodziewiczówna w Poznaniu.

4. Wybory do Rady Miejskiej. Udział w głosowaniu słaby (niespełna 61 proc.), wynik: 34 radnych z listy Komitetu Obywate'lskiego, 15 z listy Narodowej Partji Robotniczej, 8 z listy Polskiej Partji Socjalistycznej, 2 z liJsty Polskiego Związku Inwalidbw \YojellDych, 1 z liJsty Pol8k.iego Związku Lokatorów; bez mandatu wy,;zły listy Komitetu Związków Zawodowych (komunistyczna) oraz żydowska.

7. Otwarcie liceum handlowegc, utworzonego przez Izbę HandlowoPrzemysłową.

P I' ę g i e rz z r. 1535 przed Ratuszem, stary i ciekawy zabytek mi&sta, został usunięty z Rynku celem przechowania w miejscu 7amJmiętem, aby nie ui1egł dalszemu zniszczeniu. Kopję pręgierza ustawi art.-1"zo7.b. M'łrei!l Rożek w miejsce 'orygin.'tłu. P 00 ł ą c z e n i e t I' a m waj o we z D P, b c em wykonała dyrekcja Poznańskiej Kolei Elekt.rycznej przez przedłużeniel linji wildeckiej i oddała do użytku pułJlicznego-. W y s t a w a. m i a s t a P o z n a n i a w pawilonie Związku Miast na Targa.ch Wschodnich we Lwowie zqobyła sobie powszechne uznanie.

Szczeg'ólnie życzliwą wzmiankę poświęeiła wystawie pozna.ńskiej "Gazeta Poranna" z dnia 22. września 1925 (nr. 75-18). Zjazd delegatów Zjednoczenia Bra.ctw trelec k i c 11 R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j odbył się 2'6. l 27. września. 1925 w Bydgoszczy l)od przewodnictwem prezesa Zjednoczenia p. radcy dr. Zygmunta Głowackiego z Poznania, przy udziale 57 delegatów z Wielkopol,ki, Pomorza i Sląska. Zja1.d, połączony z licznemi uroczystościami, uchwalił m. i. rozszerzenie działalności Zjennoczenia na tały obszar Rzeczypo-spolitej.

I'

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Z RUCHU WYD_'\. 'VKJCZEGI I.

X s. (1 r. W ł a d y s ł II W Ił o Z II k o w s k L )f:1 l' j a. 1\1 a: g d fi 1 f' Il a.

Poznań, 1925. 8°. str. P4.

Piękna i sumiennll pr2.e;t teologiczna o patronee starej Fary poznańskiej.

R o c z n i k n. p a ń s t w. G i m n a z j u m im. 8 w. J II n a K a n tp g (J w P o z n II n i u. Pozmlń 1925. 8". str. 8-1. Zawiera m. i. .Jana l'jdy: O trzech TI;kopisaeh znajdujących się w bihljotee(' ginm. Im. ,,. Jana Kantego ". Poznaniu, oraz kronikę zakładu. S a m o r z ą cI M i e j s k i, n;". ] O. I !);j, zawiera prócz zwyklych działów prr,ce dr. JaI!a ptaf,nika: arodowowi w mia5tach dawn.i Pols],i tczęŚĆ) i (II. T. Przcorskipgo: Zagadnienia samorz:[dowe. Kronika Warszawy. Wyszedł ZI:'1..t b.

Z a p i s k i T o w II r z y s t w a N a u k o w e g o w T I) r u II i u VI. ;u'.

11 zawiemją m .i. pracę ks. Alfonsa Mmikowskiego. Karol !,'erdynawl Ney 11809-1850). Postać N eya, pedagllga, pisarza pOIJularnego i uczoneg'" oraz patrjoty, należy! tak do Torunia, w ktÓrym się urodz.ił, jak do Poznania, w którym byi więzj{my za udział w powstaniu i spędził koniec żyda. "L a P o log n e", mIesięcznik paQ'ski, zamie?<cił w nrze .J8-H) z L X. 19>'!5 obszerne streszczenie praey p. Adama Jlen/"yka Ka]rtki "Poznań a Henryk WaJny", piÓra p. larte]'a. "K u r jer P o z n ań !' k i" drukowllł m. i. następując.e lI.rtykuły: ])r. Andrzej WOJtkowski: () rzekomym 1II11terjaiizmie Wielkopolski, (nr. 233), 'Tenże: Żydowscy hm1tłlllrze obnośni w (lawn('j Wie1lw.po]sce, (nr. 26j).

Prgf. Tadeusz Grahowsld: Z dziej6w krytyki literackiej w ViTielkopolsce (1839-60).

Stefan Błachowki: Dwa uniwersytet.y (Pozllllń-Hrnt'sława), (nr. 237).

AJek;;:ander Chybiński: Żrhr3.ctwo i jeg-'J zwalc7.anie, (nr. 241).

Roman Ponak: Trentowski jako kan,lvdat na pf'dagng-II '" Poznaniu, (nr. 251).

W dziPlmik:lCh poznań]dch pisano CZt:Hto o sprawaeh bieżąeyc'a mirjskich.

TOWARZy::;rwo lIUL08NJK()W !lU.\'L\ POZNANIA.

vr dalszym ciągli wpis:my został Ia 'Jiśdf' cz!.lJnków 5. p. Franciszek Zyg-arłowski. kupiec.

T r e ś ć.: "Korespondeut Poznański" (Dr. Andrzej Wojtkowski). - Kronilm Benmrdynów Poznańskich (Ks. Kan.il Kantak).

-Kronika miesięczna - Z ruchu wydawniezeg-o. - Towa.rzy stwo :Miłośników Miasta Pozmlllia.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74.

-Odbito w Drukarni Robotników Chrześcijańskich T. A. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry